Kaltaistensa kanssa 2001

Aineisto on muodostettu Helsingin Sanomien Nyt-liitteen lukijoille suunnatun homoseksuaalisuuskyselyn avokysymyksistä, joissa vastaajat ovat kuvailleet seksuaalisia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan samaa sukupuolta olevaan. Heitä on pyydetty kertomaan ensimmäisestä ihastumisestaan ja seksikokemuksestaan. Kysymyksissä on pyydetty pohtimaan syitä ja selityksiä sille, miksi vastaajat tuntevat vetoa samaan sukupuoleen. Lisäksi parisuhteessa eläviltä on pyydetty kuvausta omasta kumppanistaan ja rakkaussuhteestaan. Vastaajia on yhteensä 1530. Kustakin vastaajasta ovat taustatietoina sukupuoli, ikä, siviilisääty ja seksuaali-identiteetti (biseksuaali/hetero/homo/lesbo/en osaa sanoa/muu, mikä).

An online survey on homosexuality, conducted by a Finnish newspaper. The data consist of responses to open-ended questions about same-sex relationships. The respondents described their sexual feelings, experiences with same-sex partners, and their first crushes and sexual experiences. They also described why they were attracted to persons of the same sex. Those living with a partner were asked to describe the partner and their relationship. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1290
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6d3672c3444e6193567f15331ec3ee956bf771067bfc37b4cbd3cc7a0cc6eb9a
Provenance
Creator Räty, Reetta
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland