Substance Abuse Treatment: Therapists' Gender Roles 2008

DOI

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja. Aineisto on kerätty verkkokyselynä A-klinikoilla toimivilta päihdetyöntekijöiltä. Kysely koostuu neljästä kysymysosiosta. Ensimmäisessä osuudessa kysytään taustamuuttujien jälkeen niistä hoidollisista menetelmistä, joita joko vastaaja itse tai päihdehoito yleisemmällä tasolla hyödyntää. Seuraavaksi kysytään onko asiakkaan sukupuolella merkitystä sen suhteen, kuinka vastaaja suhtautuu työhönsä. Tämän jälkeen kysytään vastaajan lapsuuteen ja lapsuuden perheeseen liittyviä kysymyksiä, sekä tiedustellaan vastaajan uskonnollisuutta. Myös vastaajan omakohtaisia kokemuksia päihdeongelmista toipumisesta sekä mahdollisia väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia tiedustellaan. Toisessa vaiheessa vastaajalle esitetään luettelo erilaisista yksilöllisistä ominaisuuksista. Vastaajaa pyydetään kertomaan, missä määrin ne ovat hänelle tyypillisiä. Seuraavassa osiossa esitetään joukko sukupuolten tasa-arvoa koskevia väittämiä ja vastaajan tulisi kertoa, missä määrin hän voi niihin yhtyä. Viimeinen osio on eläytymistehtävä, jossa vastaajalle esitellään kolme esimerkkiasiakasta. Vastaajan tulee valita esitetystä listasta kuusi adjektiivia, jotka hänen mielestään kuvaavat asiakasta. Kyselyn taustamuuttujia ovat mm. ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, perhemuoto, koulutus ja päihdehoidossa toimimisaika. Sähköinen kysely lähetettiin yhteensä 546 päihdetyöntekijälle.

The data are part of Substance Abuse Treatment series, which comprises datasets that can be used in both quantitative and qualitative research. This dataset was collected as an internet survey for drug and alcohol counsellors in Finnish outpatient clinics. The survey included four sections. The first section focused on the respondents' background. Questions covered the treatment method or approach the respondents themselves mostly used and how important they thought some often used methods or approaches were. Opinions were probed on whether the respondents would prefer to work with members of one sex over the other. The respondents were asked whether they had experienced sexual violence or abuse, had been exposed to someone's alcohol or drug problem as a child, had been interested in helping people as a child and whether they had personal experience of recovering from substance abuse. The respondents' religiosity and enthusiasm for their work were investigated. In the second section, the respondents were requested to indicate on a seven point scale how well a number of characteristics described them (e.g. conscientious, firm, willing to take risks). In the third section, the respondents were presented with statements relating to gender equality (e.g. "Society has reached a point in which men and women have equal opportunities to succeed") and asked to what extent they agreed or disagreed with them. The final section had vignette questions describing three hypothetical clients with similar problems but differing backgrounds. The respondents were asked to pick six adjectives from a list to describe each client. Background variables included, among others, the respondent's age, gender, marital status, sexual orientation, education and job title.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1155/2013/591521
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2694
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=1d37f0e1e9da9da2287051b7ffe1f0ec77c5a8405199bb4d6edf92c9dff73c40
Provenance
Creator Saarnio, Pekka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland