PROTECT - Individuella intervjuer med deltagare i interventionsgruppen - PROTECT RCT - Kvalitativa intervjuer

DOI

The data material contains transcripts of twelve individual interviews with participants who have participated in a person-centred e-health intervention containing telephone support and access to a digital platform. The interview concerned experiences of the content and design of the intervention, future development of digital services and experiences of using the person-centred support. Individual interviews. The individual transcriptions are provided in separate documents. Structural details are provided in a readme file.

Datamaterialet innehåller transkriberingar av 12 individuella intervjuer med deltagare som har haft tillgång till ett personcentrerat stöd via telefon och en digital plattform. Intervjuerna handlar om deras erfarenheter av innehåll och utformning av stödet, tankar om framtida utveckling liksom erfarenheter av att använda stödet. Individuella djupintervjuer. Transkriptionerna är inmatade i separata dokument för varje individ. Se readme-fil för övrig tabulatur.

Other

Övrigt

Interview

Intervju

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/8ycn-k945
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b6118471003bf8a9c5d797fbb9a14e5dd67444ec29df26813ce3a36b1f6fd682
Provenance
Creator Barenfeld, Emmelie; Ekman, Inger
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; Information Science; Life Sciences; Medicine
Spatial Coverage Sweden; Sverige