Interviews of the Academy of Finland Research Professors 1994-1996

DOI

Aineisto sisältää sellaisten Suomen Akatemian tutkijaprofessorien (nyk. akatemiaprofessori) haastatteluja, joiden toimikausi sijoittuu vuosien 1975 ja 1995 väliin. Tutkijaprofessorit esiintyvät haastatteluissa omilla nimillään. Haastattelujen läpäisevänä teemana on suomalaisen tieteen kansainvälistyminen. Aineistossa keskustellaan suomalaisen tiedepolitiikan painopistealueiden - kansainvälistymisen ja huippututkimuksen edistämisen - vaikutuksista haastateltavien tieteenaloille. Haastatteluissa keskustellaan myös tutkijaprofessori-virkanimitykseen liittyvistä proseduureista. Lisäksi käydään läpi mm. haastateltavien tutkijaprofessoreiden tutkimusuraan, tutkimuksen tekemisen työmuotoihin sekä tutkimusaiheiden valintaan kytkeytyviä kysymyksiä. Aineiston litteraatioiden tarkkuus vaihtelee haastattelu- ja kysymyskohtaisesti. Osaa kysymyksistä ei ole purettu äänitteiltä lainkaan litteraatioihin, vaan niihin on viitattu ainoastaan kysymysnumerolla tai haastatteluteemalla. Taustatietoina on mainittu haastateltavan nimi ja syntymävuosi, sekä haastateltavan edustama tieteenala ja organisaatio.

The data consist of 58 transcribed interviews of Academy of Finland Research Professors (nowadays Academy Professors) who held the post between 1975 and 1995. A permeating theme in the interviews was the internationalization of Finnish scientific research. Discussions covered the impact of the focus areas chosen in Finnish research policy, i.e. internationalization and advancing high-level research, on the interviewees' fields of study. Other topics included the interviewees' research careers, choosing research topics, and the procedure involved in appointing a Research Professor. The interviewees were selected through judgment sampling. The accuracy of transcriptions made from interview recordings varied between interviews and topics. Some topics were not transcribed at all. Background variables included the interviewee's name, year of birth, field of study and organization. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

HaastatteluInterview

InterviewInterview

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2757
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2757
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=edd59a31b6f194e107cbd01f544fd36982fe7a7fda96f604c6ed1f0a97f8b879
Provenance
Creator Kaukonen, Erkki; Alestalo, Marja
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland