Tieteellisten julkaisujen toimituskuntien kysely 2021

Aineistossa selvitetään tieteellisten julkaisujen toimitusten koulutus- sekä yhteistyötarpeita tarkoituksena edistää uusien koulutus- ja yhteistyömuotojen syntymistä sekä käyttöönottoa. Kysely toteutettiin keväällä 2021 osana kymmenen kotimaisen tieteellisen julkaisun yhteistä hanketta, jota rahoitti Suomen tiedekustantajien liitto ry. Aluksi vastaajilta kysyttiin, missä rooleissa he toimivat toimituskunnissa tällä hetkellä, sekä missä rooleissa he ovat aiemmin toimineet. Sen jälkeen kartoitettiin, olivatko vastaajat osallistuneet tieteellisten julkaisujen toimituksille suunnattuihin koulutuksiin tai perehdytystilaisuuksiin. Kiinnostuneita oltiin, mitkä tahot koulutuksia olivat järjestäneet ja mitä koulutukset olivat käsitelleet. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, millaisen pedagogiikan he ovat kokeneet koulutuksissa toimivaksi. Tiedottamiseen liittyen kysyttiin, mitä kautta vastaajat olivat saaneet tietoa koulutuksista, ja mitä kautta he toivoisivat saavansa tietoa järjestettävistä koulutuksista ja yhteistöistä. Kysyttiin myös, mistä aiheista koulutusta kaivattiin, ja miten koulutustarjontaa voitaisiin kehittää. Yhteistyöhön liittyen tiedusteltiin, millaista yhteistyötä lehtien välillä tehtiin ja millaisesta yhteistyöstä oltiin kiinnostuneita. Lopuksi kysyttiin, miten julkaisuissa otettiin huomioon toimituksen vaihtuvuus eli tiedon poistuminen toimitusten jäsenten lopettaessa ja tiedontarve uusien aloittaessa. Taustamuuttujina aineistossa ovat rooli toimituksessa sekä kokemus toimituksessa toimimisesta (vuosina).

CannotBeClassified

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3657
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5575b35e90b08acacd28426ae1afbdf7eaa0938d1b8d68b6ea4a84e53433cbad
Provenance
Creator Mäkilä, Annastiina
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Publication Year 2023
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish
Resource Type Kvantitatiivinen
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Suomi; Suomi