Sukupuolivähemmistöt työelämässä 2003: avovastaukset

Aineisto käsittää sukupuolivähemmistöjen asemaa ja kokemuksia työelämässä tarkastelevan Sukupuolivähemmistöt työelämässä 2003 -kyselyn avokysymysten vastaukset. Avovastaukset sisältyvät aineistoon niiltä osin, kun niitä ei ole pystytty liittämään samasta kyselystä tuotettuun kvantitatiiviseen aineistoon fsd2797 Sukupuolivähemmistöt työelämässä 2003. Kyselytutkimus toteutettiin keräämällä sukupuolivähemmistöön itsensä samastavilta henkilöiltä tietoa heidän koulutuksestaan ja työhistoriastaan, työelämässä kohtaamastaan syrjinnästä ja työssä viihtymisestä. Kysely kartoitti erityisesti sukupuoli-identiteetin vaikutusta työmarkkinoille osallistumiseen. Tutkimus oli osa Euroopan sosiaalirahaston ja Suomen työministeriön rahoittamaa Equal-hanketta, jonka tavoitteena oli lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten työmarkkina-aseman kartoittaminen ja parantaminen. Hankkeen vastuutahona toiminut Helsingin yliopiston Sosiologian laitos teki tutkimuksessa yhteistyötä Stakesin ja SETA ry:n kanssa. Aineisto sisältää sukupuolivähemmistökyselyyn osallistuneiden vastaajien vastaukset yhteensä kahteenkymmeneen eri kysymykseen sekä taustatietoihin. Sukupuoleen liittyen vastaajilta kysyttiin heidän sukupuolensa määrittelystä ja mahdollisista tehdyistä korjaushoidoista ja niiden vaikutuksista työelämässä. Ammatinvalintaa käsiteltiin kysymyksin lapsuuden toiveammatista sekä sukupuolen vaikutuksesta koulutukseen ja uravalintoihin. Lisäksi kartoitettiin vastaajan nykyisen työpaikan suhtautumista esimerkiksi kysymällä, kuinka työpaikalla mahdollisesti saatiin tietää sukupuolivähemmistöön kuulumisesta ja miten vastaaja kokee sukupuoleen liittyvien asioiden salaamisen tai kertomisen työpaikalla. Niin ikään kysyttiin, oliko vastaaja kohdannut työpaikallaan sukupuoli-identiteetistä johtuvaa syrjintää tai sukupuolen ilmaisemisen rajoittamista ja onko vastaajalla työpaikallaan sukupuoleen liittyviä erityisjärjestelyjä. Taustamuuttujina aineistossa on vastaajan syntymävuosi, biologinen syntymäsukupuoli, psyykkinen sukupuoli, ammatti sekä vastaajanumero, jolla osallistujien tiedot ovat yhdistettävissä kvantitatiiviseen dataan fsd2797.

The dataset contains the responses to the open-ended questions in Gender Minorities at Work 2003 study (FSD2797). This separate dataset has been created because including the full responses in the quantitative dataset has not been possible. The study explored the work-related circumstances and experiences of gender minorities in Finland. The study was part of the EQUAL Initiative - funded by the European Social Fund and Ministry of Employment, Finland - whose aim was to chart and improve the labour market position of lesbians, gays, bisexuals and trans people. Only the responses of 45 respondents who filled in the online questionnaire were included. The respondents were people who were working or had worked in Finland and who felt they belonged to a gender minority. Themes of the open-ended questions included the respondent's definition of their gender, potential medical treatment received as part of a transition process, openness towards gender minorities at the workplace and discrimination. The open-ended responses can be connected to the responses in the quantitative data by using the respondent number. This qualitative dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Ei-todennäköisyysotanta: osallistuja-avusteinen poimintaNonprobability.RespondentAssisted

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Non-probability: Respondent-assistedNonprobability.RespondentAssisted

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2819
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=3cbd89e50ea4e0b8e9ba0ce55727c0bdb0586e0102ffafb8632955a8ba710503
Provenance
Creator Lehtonen, Jukka P.; Mustola, Kati
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2013
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland