Den västsvenska SOM-undersökningen 2002

DOI

Western SOM has been conducted yearly since 1992, but was initially limited to residents of Gothenburg and its surrounding municipalities. In 1998, the survey was extended to include the entire Västra Götaland County plus the municipality of Kungsbacka. The purpose of the regional surveys is to enable SOM researchers to study attitudes and behaviour linked to local and regional issues. They emphasise public services and media, although many of the questions are identical with those used in National SOM in order to make the answers comparable both between the regions and with Sweden at large. Purpose: Study attitudes and behaviors that are linked to local and regional issues and phenomena

Detta är den elfte studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Massmedier; Politik och samhälle; Samhälle och service; Kultur- och naturmiljö; Trygghet och säkerhet; Teknikinnehav och internet; Aktiviteter och fritidsvanor; Arbetsliv; och Om dig själv. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdena: Göteborg-Posten; samt Göteborgs kommun. Syfte: Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Western SOM 2002 was conducted as a survey based on one sample, but with two different questionnaires: one aimed at the inhabitants of Gothenburg and the surrounding municipalities (equivalent to the old Western SOM area) and another to residents living in the remaining parts of Västra Götaland.

Väst-SOM 2002 har genomförts som en undersökning baserad på ett urval, men med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner (motsvarande gamla Väst-SOM området) och ett annat till invånare boende i resterande delar av Västra Götaland.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/000419
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=29463199796483c24ccf717439f9036aff9bb587fe9011fa7c26988667c1e61b
Provenance
Creator University of Gothenburg, SOM Institute; Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2006
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences