DDI-kuvailu: Puolueiden ajankohtaistutkimus syyskuu 2000 DDI description: Finnish Voter Barometer September 2000 Puolueiden ajankohtaistutkimus syyskuu 2000 Finnish Voter Barometer September 2000 The Fault in Our Parties. Income Inequality, Political Participation, and the Consequences of Party Programmatic Shifts in OECD Countries Äänestysosallistuminen Puoluevalinnan tilannetekijät Vaalit ja demokratia Suomessa Asenteet poliittisia instituutioita ja toimijoita kohtaan The Conundrum of Youth Turnout. A Cross-national Examination of Generational Processes Suomen demokratiaindikaattorit The effects of age, generation and period on turnout in Finland 1975-2003 Generations and turnout: Generational effect in electoral participation in Finland

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä Suomen Sosialidemokraattisesta Puolueesta, Suomen Keskustasta, Kansallisesta Kokoomuksesta, Vasemmistoliitosta ja Vihreästä Liitosta ensiksi kysymällä kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat puolueeseen ja toiseksi kysymällä kuinka hyvin eri väitelausein kuvatut ominaisuudet sopivat kuhunkin puolueeseen. Edelleen tiedusteltiin hallituksen onnistumista tehtävissään sekä kokonaisuudessaan että yksittäisissä asioissa. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, että jos eduskuntavaalit olisivat nyt niin, kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Suomen Sosialidemokraattista Puoluetta, Suomen Keskustaa, Kansallista Kokoomusta, Vasemmistoliittoa, Ruotsalaista Kansanpuoluetta, Vihreää Liittoa, Suomen Kristillistä Liittoa, Perussuomalaista Puoluetta tai Remonttiryhmää, mitä puoluetta he edellä mainituista äänestäisivät sekä mitä puoluetta he vuoden 2000 eduskuntavaaleissa äänestivät. Lisäksi kysyttiin millainen merkitys puolueiden puheenjohtajilla on Suomen Keskustalle, Suomen Sosialidemokraattiselle Puolueelle, Kansalliselle Kokoomukselle sekä Vasemmistoliitolle. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen, äidinkieli, talouden bruttovuositulot, vastaajan äänestämä puolue vuoden 1999 eduskunta- ja eurovaaleissa sekä vastaajan sijoittuminen vasemmisto-oikeisto -akselilla.

The survey studied Finnish political attitudes and opinions on political parties. Respondents were asked how favourable their opinion was regarding the Finnish Social Democratic Party, the Centre Party of Finland, the National Coalition Party, the Left Alliance and the Green League. A number of attributes were listed and respondents were asked to which party they could be applied. Voting behaviour was studied by asking how tempted they would be to vote for different parties if the Parliamentary elections were held at the time of the survey and which party did they vote for in the 2000 Parliamentary elections. Respondents were asked whether they support any party at that moment. Respondents rated how successful the current government has been in individual matters and as a whole. In addition, they evaluated the importance of political leaders of the above-mentioned parties. Background variables included respondents' year of birth, marital status, place of residence, occupational group, employment sector, trade union membership, mother tongue, household gross income, party of choice in both EU and national parliamentary elections in 1999 and political orientation on the left-right axis.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1198
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c561bcbd62f043f132e1b6d63d6f676d7a5317096adbaa01bf898ef1b27d2271
Provenance
Creator Suomen Gallup; Gallup Finland
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2004
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland