Työuupumushaastattelut 2001

Tutkimuksessa haastateltiin 34 henkilöä, jotka olivat osallistuneet työuupumusta hoitaville kuntoutuskursseille keskisuomalaisessa kuntoutuskeskuksessa vuonna 2001. Haastattelu oli luonteeltaan puolistrukturoitu; se sisälsi sekä etukäteen rajattuja kysymyksiä mutta myös vapaampia haastatteluosuuksia teemahaastattelun tapaan. Haastattelu jakautui seuraaviin teemoihin: 1) työuupumuksen kokeminen tällä hetkellä, 2) työuupumuksen synty ja tausta (mm. työuupumuksen erilaiset oireet ja niiden kytkeytyminen työ- ja yksityiselämän tilanteeseen), 3 työuupumusprosessin eteneminen (mm. muutokset työuupumuksen oireissa ja työ- ja yksityiselämässä) ja 4) työuupumus ja selviytyminen tällä hetkellä (mm. avun tarve ja muutosten tarve työ- ja yksityiselämässä). Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

The data consist of 34 interviews of persons who had taken part in courses aimed at treating burnout symptoms in a Finnish rehabilitation centre in 2001. The semi-structured interviews had both pre-prepared questions and more open interview sections. The main themes were: 1) the way the interview subjects experienced burnout (work fatigue) at the time of the interview, 2) reasons behind and background of the burnout (e.g. different symptoms, connection to working life or private life), 3) how the burnout had progressed (e.g. changes in the symptoms and in working or private life) and 4) the stage of recovery at the time of the interview (e.g. the need for assistance, need for changes in working and private life). The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

HaastatteluInterview

InterviewInterview

Identifier
Source http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201705021506
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5c808511d0ad2867085b618e076e52017ace46b17af937e9b667308532f0a740
Provenance
Creator Kinnunen, Ulla
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Medicine; Medicine and Health; Physiology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland