Kuntien innovaatiojärjestelmä 2011

Aineistossa Kuntien innovaatiojärjestelmä 2011 tarkastellaan kuntien uudistumista tukevia ja estäviä tekijöitä johtavissa asemissa olevien kuntatoimijoiden näkökulmasta. Aineisto on kerätty Tampereen yliopiston alueellisen kehittämisen tutkimusyksikön, Senten, tutkimusprojektissa, jossa tavoitteena on ollut koko Suomen kuntajärjestelmän tilanteen kartoittaminen kunta-alan ammattilaisten kokemuksiin perustuen. Tutkimuksen on rahoittanut Kunnallisalan kehittämissäätiö. Kyselyn teemoina ovat uudistusten kohde, uudistusten esteet, strategia, tutkimus- ja kehittämistoiminta, tiedon lähteet sekä yhteistyö. Kyselyn alussa vastaajalta kysytään kokemuksia uudistusten kohteista omassa työssä. Vastaaja arvioi miten tärkeäksi kokee muun muassa palvelujen tarjoamisen uusille kohderyhmille tai olemassa olevien palvelujen tarjoamisen uusilla tavoilla vanhoille kohderyhmille. Lisäksi vastaaja arvioi miten tärkeitä uudistamisen kohteita oman työn kannalta ovat muun muassa organisaatiorakenne, uuden teknologian hyödyntäminen, kuntalaisten osallisuus tai palveluprosessien sujuvuus ja kustannustehokkuus. Vastaaja saa myös kertoa miten erilaiset henkilöstöjohtamisen ulottuvuudet määrittyvät kuntaorganisaation uudistumiskyvyn näkökulmasta. Ensimmäisen teeman lopussa vastaaja arvioi palvelutarpeen ja käytettävissä olevien resurssien suhdetta. Seuraavaksi vastaajalta kysytään uudistusten esteistä. Kyselyssä kartoitetaan miten tärkeitä erilaiset kehittämistavoitteet, kuten palvelujen vähentäminen, toiminnan uudelleen organisoiminen tai kuntien väliseen yhteistyöhön panostaminen, ovat vastaajan johtamassa organisaatiossa. Lisäksi vastaajalta kysytään toimintojen ja palvelujen uudistamiseen motivoivista tekijöistä, kuten lainsäädännöstä, hallinnollisista muotivirtauksista ja muuttuneista palvelutarpeista. Strategiaan liittyvissä kysymyksissä keskitytään tekijöihin, jotka vaikeuttavat eniten palvelujärjestelmän uudistamista. Tällaisiksi esitetään esimerkiksi taloudellisia resursseja, henkilöstötekijöitä, valtion suunnalta tulevaa sääntelyä sekä uudistuksiin kohdistuvaa sitoutumisen haastetta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyen vastaajalta kysytään uudistamiseen kohdennetun tutkimuksen ja rahallisten resurssien olemassa olosta. Vastaajalta kysytään lisäksi resursoinnin eri muotojen tärkeydestä organisaation uudistamisessa. Vastaaja saa myös arvioida henkilöstön kouluttamiseen käytettyjä resursseja oman organisaationsa näkökulmasta. Seuraavaksi kysytään erilaisten tiedon lähteiden, kuten tieteellisten julkaisujen, kunta-alan tiedotuksen, koulutusten tai television ajankohtaisohjelmien, tärkeydestä omassa työssä. Lopuksi vastaajalta kysytään vielä eri yhteistyökumppaneiden, kuten asiakkaiden, valtiovarainministeriön, Kuntaliiton tai Kunnallisalan kehittämissäätiön, tärkeyttä organisaation uudistamisen näkökulmasta. Taustamuuttujina ovat vastaajan työskentelykunta (luokiteltu Tilastokeskuksen vuoden 2009 kuntaluokituksen perusteella), työnkuva, nimike, koulutus, sukupuoli sekä ikä.

The questionnaire survey studied whether Finnish municipalities (local government) had innovation systems that supported their development and regeneration. Municipality top management teams, and chairpersons of municipal councils or executives were selected as respondents. The study was conducted by the Research Unit for Urban and Regional Development Studies SENTE in the University of Tampere and was funded by the Foundation for Municipal Development. Questions investigated what development targets the respondents considered important for the municipality, targets for personnel recruitment and management in terms of facilitating development, the sufficiency of resources compared to service needs, what factors motivated the development of operations and services, and what factors formed barriers to development. Further questions covered the existence of a research and development unit in the organisation, resources allocated to the development of services and staff training, and opinions on the best ways to use the resources. Sources of information for own work and importance of certain cooperation partners for development work were studied. The partners mentioned included service users, private service providers, other municipalities, ministries, universities, consultants etc. Background variables included R's role in the municipality, sector, basic education, age group and gender.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-9021-7
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=da7e481ead94f91fd0ebf564153aeb5b8723aad0cbc6b6fa551219b7baa0c859
Provenance
Creator Sotarauta, Markku
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2014
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland