Turutbud utanför rusningstid i regional kollektivtrafik

DOI

The purpose of this study is to look into patronage effects of extended supply outside peak hours on regional public transport services. The patronage effects are explored through four case studies from the region of Scania (Skåne), south Sweden. The cases include rail, coach, and bus services where substantial improvements have been made outside peak hours, resulting in at least hourly all-day services. Two datasets are used: one with panel data, covering 10-14 years of annual measurements of the daily number of trips, and one with before-and-after data where the number of trips on individual departures have been recorded at two points in time. Trip data in the form of daily passenger numbers (weekdays, Saturdays, Sundays), annual observations. Panel data comprising four different public transport services over 10-14 years. Besides the trip data, the dataset also includes the number of daily departures, ticket prices, petrol prices, and population data.

Syftet med studien är att undersöka effekter på resandet av utökat turutbud utanför rusningstid i regional kollektivtrafik. Resandeeffekterna utforskas genom fyra fallstudier i Skåne. Fallstudierna inkluderar regionala tåg- och busslinjer där substantiella förbättringar gjorts av turutbudet utanför rusningstid, vilket resulterat i åtminstone timmestrafik hela dagen. Två uppsättningar data används: en med paneldata som spänner över 10-14 års årliga mätningar av antal resor per dag, och en med före-och-efter-mätningar där antal resor på enskilda avgångar har noterats vid två olika tidpunkter. Resandestatistik i form av antal resor per dag (vardag, lördag, söndag) i årliga observationer. Paneldata som omfattar fyra olika kollektivtrafiklinjer under 10-14 år. Förutom resandestatistiken ingår även antal avgångar, prisuppgifter för kollektivtrafikresorna, bensinpris och befolkningsstatistik.

The selection of cases was information-oriented, with a selection process containing three criteria. Firstly, the off-peak improvements must have been quite extensive, resulting in at least hourly all-day services. Secondly, the improvements must have been made a few years ago, to be able to study effects over several years. Thirdly, no other substantial changes must have taken place within the time span studied. This includes, for example, unaltered peak hour frequencies and travel hours.

Valet av fall var informationsorienterat, med en urvalsprocess som innehöll tre kriterier. För det första skulle utbudsförbättringarna utanför rusningstid vara förhållandevis omfattande och resultera i åtminstone timmestrafik hela dagen. För det andra skulle förbättringarna ha genomförts för några år sedan för att kunna studera effekter över flera år. För det tredje skulle inga andra avgörande förändringar ha gjorts inom den studerade tidsperioden, exempelvis avseende restider eller turutbud under rusningstid.

Compilation of trip statistics (manual counts and ticket validations) 1-4 weeks per year, together with timetable data, price data, and population data

Syntes av resandestatistik (manuella räkningar och biljettvalideringar) 1-4 veckor per år, tillsammans med tidtabellsdata, prisuppgifter och befolkningsstatistik

Compilation/Synthesis

Kompilering/Syntes

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/xr4y-0143
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e806fe886ab31f215252c5685ad237bae0365f4fc12578aa8780962807d01627
Provenance
Creator Hansson, Joel
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Construction Engineering and Architecture; Engineering; Engineering Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige