Finnish eOpinion Panel 2011

DOI

Aineisto eMielipide 2011 käsittää seitsemällä kyselykierroksella kerättyjä mielipidemittauksia ja eduskuntavaaleihin liittyviä näkemyksiä toistuvasti samoilta vastaajilta. Vuoden 2011 eduskuntavaalien aikaan kerätyssä aineistossa tarkastellaan vastaajien näkemyksiä politiikasta ja näkemyksien muuttumista niin vaaleja lähestyttäessä kuin vaalien jälkeenkin. Tehdyllä kyselyllä on pyritty hahmottamaan kansalaisten poliittista osallistumista ja äänestyskäyttäytymistä. Alussa kartoitettiin vastaajan äänestyskäyttäytymistä, eli aikooko vastaaja äänestää, ja jos aikoo, niin mitä puoluetta on suunnitellut äänestävänsä. Kysyttiin myös, mitä mieltä vastaaja on eri puoluejohtajista. Lisäksi selvitettiin luottamusta eri instituutioihin, kuten poliisiin, oikeuslaitokseen, eduskuntaan ja tasavallan presidenttiin. Vastaajan toiveita Suomen tulevaisuudesta selvitettiin kysymällä yksityisyrittäjyydestä, tasa-arvosta, verotuksesta sekä julkisen sektorin koosta. Vastaajan poliittista taustaa selvitettiin kysymällä kokeeko vastaaja kuuluvansa poliittiselta ajatusmaailmaltaan enemmän oikealle vai vasemmalle puolelle. Vastaajan näkemyksiä vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneen hallituksen toiminnasta selvitettiin kysymällä mielipidettä hallituspuolueista sekä siitä, miten kyseiset puolueet ovat toiminnassaan ottaneet kansalaiset huomioon. Lisäksi kysyttiin näkemyksiä siitä, miten suuria eroja eduskuntapuolueiden välillä on politiikkalinjausten osalta. Myös vastaajan omia kokemuksia politiikkaan osallistumisesta ja osallistamisesta selvitettiin kysymällä äänestämisen vaikuttavuudesta, kansanedustajien etäisestä asemasta, sananvallan laadusta sekä politiikan muuttamisesta. Poliittista osallistumista kartoitettiin kysymällä omasta aktiivisuudesta vaalikampanjoiden seuraajana sekä eri tietolähteiden hyödyntäjänä. Kysyttiin, saako vastaaja tietoa vaaleista esimerkiksi television, radion, lehtien vai Internetin kautta, ja miten usein vastaaja seuraa eri medioita. Lisäksi kysyttiin mitä yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja vastaaja olisi valmis tekemään tai on tehnyt, kuten yleisöosastolle kirjoittaminen, boikottiin osallistuminen tai poliittisen puolueen toiminnassa mukana oleminen. Tiedon saamiseen ja medioiden seuraamiseen pureuduttiin vielä tarkemmin kysymällä yksittäisten vaaliohjelmien, kuten puheenjohtajatenttien ja vaaliväittelyjen seuraamisesta. Myös eri vaalikoneiden käyttöä ja niissä olevien kysymysten oleellisuutta pyydettiin määrittelemään. Lisäksi kysyttiin erilaisten tietolähteiden, kuten sosiaalisen median, perheenjäsenten, työkavereiden ja kansalaisjärjestöjen, kautta saadun tiedon merkitystä lopulliseen äänestyspäätökseen. Samoja kysymyksiä kysyttiin läpi kyselyn eri kyselykierroksilla, jotta mahdolliset muutokset mielipiteissä ja näkemyksissä olisivat hahmotettavissa. Lopuksi, vaalien jälkeen tehdyssä kyselyssä, selvitettiin vielä, minkälaista ehdokasta vastaaja oli äänestänyt, oliko valinta tehty puolueen vai ehdokkaan perusteella sekä oliko valinnan tekeminen ollut helppoa. Vastaajat saivat läpi kyselyn kommentoida meneillään olevia vaaleja sekä näkemyksiään eri puolueista. Taustamuuttujina aineistossa ovat kieli, sukupuoli, vaalipiiri, ikä, koulutusaste sekä työmarkkina-asema.

The data cover public opinion on Finnish parliamentary elections held in 2011, collected in seven separate collection rounds from the same respondents. The respondents' views on politics and changes in these views were charted both before and after the elections. In the first round, the respondents were asked about their interest in politics, self-placement on the left-right axis, satisfaction with life and trust in other people. Party preference and opinions on party leaders were investigated. In the second round of data collection, trust in different institutions and political parties was charted. Moreover, the respondents were asked to rate how good or bad several suggestions about the Finland of the future were (e.g. "Finland with smaller income disparity", "Finland in which law and order have more significance"). Views were probed on the preferred government coalition and prime minister after the 2011 parliamentary elections. Further questions charted whether the respondents were going to vote in the parliamentary elections and which party or parties they considered voting for. The third collection round included several statements charting the respondents' personal characteristics and preferences (e.g. "Abstract ideas are of no interest to me", "I often worry over things", "I'm interested in other people"). The respondents were asked whether they considered themselves to be a supporter of a certain party and to what extent they thought the Government formed after the 2007 elections had listened to the people, tried to clarify its policy decisions to them and attempted to fulfil their wishes. The final questions in this round probed how different the policies of different parties had seemed and how much the respondents liked each party. The questions in the fourth collection round charted how much the respondents had followed the approaching parliamentary elections in different media and what forms of civic participation the respondents had or would be willing to engage in. Internet use and the frequency of visiting different web sites relating to the elections in the previous two weeks were investigated. The respondents were asked to what extent they agreed with several statements concerning politics, elections and political parties. Satisfaction with the state of democracy in Finland was surveyed. In the fifth collection round, opinions on the different forms of political decision-making were charted as well as whether the respondents had followed certain campaign debates on TV. A number of statements about political hot topics were presented (e.g. "Finland should support other EU countries with financial difficulties"). The respondents' opinions on the increase in work-related immigration were investigated as well as what they thought the attitudes of different political parties towards the issue were. The sixth collection round charted whether the respondents had used candidate selectors / voting advice applications on the Internet before the parliamentary elections, which selectors they had used, how relevant they felt the questions in each selector were, whether they had followed certain campaign debates and election programmes on TV and how much they liked or disliked the party leaders. The final questions in this collection round charted whether the respondents had voted in advance or whether they were going to vote at all and which party they had or were going to vote for. In the final collection round, conducted after the elections, the respondents were asked, again, how often they had visited web sites relating to the elections in the previous two weeks. Further questions probed where they had received information that supported their voting decision, whether they had voted in the elections, the representative of which party they had voted for and whether they had considered voting for a member of another party. Finally, the respondents were asked which, the party or the candidate, had been more important when voting, how easy it had been for them to select the party and candidate they had voted for and which parties they thought should form the new coalition government. Background variables included the respondent's mother tongue, gender, electoral district, age, level of education and employment status.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1002/9781118763520.ch4
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2826
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0a054aa8fef3c1ee7deb78fc165f132d69dc106db87f6d488d50193d3aed3920
Provenance
Creator Grönlund, Kimmo; Strandberg, Kim
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2013
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland