Yhteiskunnalliset erot nyky-Venäjällä 1998

DOI

Tutkimus on osa sarjaa, jossa kartoitettiin venäläisten sosioekonomista eriarvoisuutta ja työelämää. Ainestosarja, johon tämä tutkimus kuuluu, kattaa vuodet 1990, 1998, 2006 ja 2015, mikä mahdollistaa ajallisen muutoksen tutkimisen. Eriarvoisuus ymmärretään tutkimuksessa ammatin, sosiaalisen liikkuvuuden, omaisuuden ja tulojen kautta, mutta siihen liittyvät myös asenteet, politiikka ja uskonto. Tutkimuksessa haluttiin yhdistää ihmisten olosuhteet heidän arvoihinsa pyrkimyksenä tutkia näiden kahden välistä vuorovaikutusta. Ensimmäinen osa tutkimusta käsitteli työelämää. Aluksi kysyttiin vastaajan perheen työtaustasta, vastaajan koulutuksesta, työhistoriasta ja nykyisestä työstä. Vastaajaa pyydettiin lisäksi arvioimaan työautonomiaansa ja mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon työpaikalla. Seuraavaksi kysyttiin perheestä ja perhetaustasta. Vastaajaa pyydettiin kertomaan muun muassa puolisonsa työstä. Lisäksi oltiin kiinnostuneita vastaajan vapaa-ajan ja median käytöstä, tulotasosta, kulutuksesta ja vauraudesta. Vastaajaa pyydettiin esimerkiksi valitsemaan listasta erilaisia hyödykkeitä, joita hän omistaa. Taustamuuttujina ovat koulutus, työllisyyshistoria, ammatti, työpaikan toimiala, työaika, työantajasektori, siviilisääty, lasten lukumäärä, kotitalouden koko, tulot, kotitalouden kestotavarat, uskontokunta, kansallinen ryhmä, sukupuoli, paikkakuntatyyppi ja ikä.

This study is part of a survey series that charts various issues characterising social differentiation in contemporary Russian society. The surveys in the series have been conducted in 1990, 1998, 2006 and 2015, facilitating research on temporal change. Social differentiation in this study was mainly considered in terms of occupation, social mobility, property and income, but attitudes, politics and religion were also examined. The study aimed to survey the respondents' conditions in life together with their values in order to examine the interaction between the two. Most questions in the survey concerned the respondents' working life. Questions focused on, for example, whether the respondents worked for the public or private sector, what kind of company they worked for, what kind of independency and responsibilities the respondents had in their work, whether the respondents were in a decision-making position at work, and what kind of equipment they used regularly in their work. Additionally, the respondents were asked whether they had been unemployed, laid off or part-time employed in the past 12 months and if yes, how they had managed economically at the time (e.g. whether they received benefits from the employer or state or support from family or friends). The survey also included questions on the respondents' family, media use, religiosity, owned property, and political activity. The most important sources of income for the respondents' family as well as the benefits they received from the state or from employers were examined. The newspapers and magazines the respondents read most frequently were charted, and the respondents were asked whether they owned various property and items, such as their own house or car, a washing machine, pager/mobile phone, and computer. The respondents' political activity was charted with questions on, for example, whether they had signed a petition or taken part in a strike in 1997 or 1998. Finally, the respondents' trust in various institutions (e.g. the President, Government, Russian army, and Russian orthodox church) and opinions on the significance of different conditions in providing advancement in society were surveyed. The respondents were asked to evaluate the importance of, for example, coming from a rich family, good education, hard work, contacts abroad, and luck both as it was ten years ago and at the time of the survey. Background variables included the sector in which the respondent worked in, the respondent's employment history, status in employment, working hours, industry of employment, education, marital status, number of children, household size, income, owned household durable goods, religious affiliation, nationality, gender, age, and type of municipality of residence.

Todennäköisyysotanta: suhteutettu ositettu otantaProbability.Stratified.Proportional

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Stratified: ProportionalProbability.Stratified.Proportional

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Kasvokkainen haastattelu: paperikyselylomake (PAPI)Interview.FaceToFace.PAPI

Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI)Interview.FaceToFace.PAPI

Identifier
DOI https://doi.org/10.4324/9781003029298
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3286
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=bb18b8ac8e02a23eb7811bab3c0c986ec502490ebb06c52be54b021da0d53009
Provenance
Creator Nikula, Jouko
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2021
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Humanities; Life Sciences; Linguistics; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Venäjä; Russia; Venäjä; Russia