DDI-kuvailu: Maaseudun naiset 1993 DDI description: Women in Rural Finland 1993 Maaseudun naiset 1993 Women in Rural Finland 1993 Naisena maaseudulla: tutkimus naisten asemasta erilaisilla maaseutualueilla Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla

Tutkimuksessa selvitettiin naisten asemaa ja työtä erilaisilla maaseutualueilla. Aluksi kartoitettiin vastaajan pääasiallista toimintaa ja ansiotyötä kysymyksillä ammatista, työpaikan sijainnista, lisäansioista ja tilapäistöistä. Maatilataloudesta toimeentulonsa saavat erittelivät lisäksi tilansa tuotantosuuntia sekä tilan työnjakoa. Kotityötä selvitettiin puolestaan kysymyksillä kodinhoitotehtävistä sekä omais- ja lastenhoidosta. Myös perheen ja kotitalouden sisäistä työnjakoa punnittiin. Vastaajien naapuruus- ja ihmissuhdeverkostoja tarkasteltiin monipuolisesti. Naiset esimerkiksi kertoivat, asuuko samassa ruokataloudessa useampia sukupolvia, kuinka usein vieraillaan sukulaisten, naapureiden ja ystävien luona sekä keskustellaan heidän kanssaan puhelimessa. Edelleen kartoitettiin lähipiirin keskinäistä apua ja vaihtotaloutta. Maaseudun naisten yhdistys- ja järjestöosallistumista, vapaaehtoistoimintaa sekä luottamustoimia tarkasteltiin myös. Vastaajan kotitalouden toimeentuloa ja velkataakkaa selvitettiin. Asumista kartoitettiin kysymyksillä asuntotyypistä, asunnon koosta ja varustelutasosta. Myös etäisyyksiä niin lähinaapuriin kuin lähimpään kaupunkiinkin tutkittiin. Kyselyn lopussa pohdittiin vastaajien elämänlaatua kysymyksillä tyytyväisyydestä, onnellisuudesta, yksinäisyydestä, oireiluista sekä eri asioiden tärkeysjärjestyksestä. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, perus- ja ammatillinen koulutus, perhetilanne sekä kotitalouden koko. Myös puolison syntymävuotta, koulutusta ja pääasiallista toimintaa kysyttiin.

The survey charted women's role and work in different types of rural areas. First, the respondents' economic activity and paid job were studied with questions about occupation, location of workplace, extra income and occasional work. Those who received their income from agriculture specified their farm's production lines and division of labour. Domestic work was queried on by asking the respondents about domestic responsibilities and care of dependants. The respondents also assessed division of duties within the family and household. The respondents' social networks were examined with versatile sets of questions. For example, the women told whether several generations lived under one roof and how often they visited or talked on the phone with their relatives, neighbours and friends. The survey also charted mutual assistance and exchange economy in a circle of friends. Some questions focused on women's participation in organisational activities, voluntary work and holding official positions in rural areas. Household's income and debt burden were studied. Housing situation was examined by asking about the type and size of accommodation and standard of equipment. The respondents were asked to assess distance to the nearest neighbour and town. In conclusion, the respondents' quality of life was surveyed with a set of questions pertaining to satisfaction, happiness, loneliness, and different kinds of symptoms. The respondents also evaluated the importance of certain things, for example, family, environment, own health and hobbies. Background variables included the respondent's region of residence, year of birth, basic and vocational education, marital status, household composition, economic activity and location of workplace. Partner's year of birth, basic and vocational education and economic activity were also investigated.

TodennäköisyysotantaProbability

ProbabilityProbability

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2043
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=1b149315637a19c66181245d83e50b19dc78f87b1c6523f07e040b5cabc185f9
Provenance
Creator Högbacka, Riitta
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2005
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Forestry; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland