Kirkon alan työolobarometri 2007

Kirkon työolobarometri 2007 kartoittaa neljättä kertaa kirkon työoloja. Aiemmat barometrit on kerätty vuosina 2001, 2003 ja 2005, näitä ei ole arkistoitu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Työtä ja työoloja kartoitettiin usealta eri osa-alueelta mm. työn ja työsuhteen turvallisuus, vaatimusten kohtuullisuus, vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet, organisaation toimivuus, sosiaaliset suhteet, esimiestyöskentely sekä työkyky ja motivaatio. Työtä koskevia muutoksia käsitteli kysymys siitä, koska työntekijä saa tietoja omaa työtään koskevista muutoksista. Esitettiin väittämiä, jotka käsittelivät mm. seuraavia asioita: voiko työssä käyttää kykyjä ja ammattitaitoja, onko työssä kehittymismahdollisuuksia, onko työpaikan säilyvyys turvattu sekä kuinka vaikeaa on työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen. Lisäksi väittämillä kartoitettiin työn fyysistä ja henkistä rasittavuutta. Työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä tutkittiin kysymällä onko työpaikalla systemaattisesti pyritty vaikuttamaan työntekijöiden kuntoon, terveyteen ja elintapoihin, työympäristön turvallisuuteen sekä työntekijöiden osaamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Vastaajat saivat lisäksi esittää oman arvionsa tämän hetkisestä työkyvystään. Työaikoja käsiteltiin kysymyksillä tehdystä ylityöstä ja siitä rahana tai vapaana saadusta korvauksesta. Tiedusteltiin myös ylityöstä, josta vastaaja ei ole saanut lainkaan korvausta. Vastaajilta tiedusteltiin jääkö heiltä viikoittaisia vapaapäiviä pitämättä, ovatko työpäivät ylipitkiä, pirstoutuuko vapaa-aika työtehtävistä johtuen sekä häiritseekö työaikojen sijoittuminen iltoihin ja viikonloppuihin perhe-elämää. Työn arvostusta kartoitettiin kysymällä kuinka työntekijät arvostivat omaa työtään ja kokivatko he saavansa työnantajan arvostusta. Lisäksi tiedusteltiin koettua palkkauksen oikeudenmukaisuutta verrattuna muissa ammateissa maksettuihin palkkoihin. Kysyttiin myös tarjoaako työnantaja riittävästi koulutusta nykyisten tehtävien hoitamiseksi ja onko vastaaja osallistunut tällaiseen koulutukseen. Työpaikan sosiaalisia suhteita ja esimiesten toimintaa tutkittiin esittämällä väittämiä. Nämä käsittelivät mm. tuen ja rohkaisun saamista esimieheltä ja työtovereilta, sekä esiintyykö työpaikalla ristiriitoja, päihdeongelmia tai kiusaamista. Tiedusteltiin myös, keitä mahdolliset kiusaajat ovat tai ovat olleet ja onko kiusaamista kokenut vastaaja hakenut apua kiusaamiseen ja keneltä. Kysyttiin, onko vastaaja havainnut tai itse kokenut työpaikalla syrjintää, joka perustuu ikään, sukupuoleen, naisiin pappeina, eri työntekijäryhmiin tai uskonnollisuuteen. Esimiestyötä kartoitettiin esittämällä useita esimiehiä koskevia väittämiä. Vastaajilta kysyttiin myös asioista, jotka he saattavat kokea vaarallisiksi työssään. Tällaisia olivat tapaturmavaara, vakava työuupumus, mielenterveyden järkkyminen, rasitusvamma, tartuntataudit ja väkivallan kohteeksi joutuminen. Kysyttiin onko vastaaja havainnut tai itse joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikalla. Sairauspoissaoloista tiedusteltiin poissaoloa töistä oman sairauden johdosta sekä sitä, onko näihin poissaoloihin ollut syynä väsymys, työuupumus tai burn out. Vastaajilta tiedusteltiin todennäköisyyttä sille, että he seuraavan 5 vuoden kuluessa lähtevät muun työnantajan kuin kirkon tai seurakunnan palvelukseen. Vastaajat saivat myös esittää käsityksensä sellaisista asioista, jotka auttaisivat jaksamaan työelämässä mahdollisimman pitkään. Näitä olivat joustavammat työajat, työterveyshuollon kehittäminen, työympäristön parantaminen, kuntoutusmahdollisuuksien parantaminen, palkan lisääminen, työmäärän ja kiireen vähentäminen, koulutusmahdollisuuksien lisääminen, johtamistapojen parantaminen, vuorotteluvapaa, säästövapaa ja osa-aikaeläke. Lisäksi kysyttiin kuinka tyytyväinen vastaaja on nykyiseen työhönsä ja toimiiko hän esimiesasemassa. Taustamuuttujia olivat sukupuoli, tehtäväryhmä, kuuluuko vastaaja työaikalain piiriin, työsuhteen laatu, kolme eri tavalla luokiteltua ikäryhmää, seurakunnan koko ja työpaikan koko. Taustamuuttujat on liitetty vastauksiin kirkon työmarkkinalaitoksen rekistereistä.

Working conditions in the Evangelical Lutheran Church of Finland were charted for the fourth time in 2007. The earlier surveys were conducted in 2001, 2003, and 2005 (not archived at the FSD). Working conditions were studied from several angles, for instance the safety of work, the security of employment, the reasonableness of requirements, possibilities to influence and develop oneself, functioning of organisation, social relations, manager work, ability to work, and motivation. The respondents were queried when they received information on various changes related to their work, whether they were allowed to use their abilities and professional skills in their work, whether their work offer them possibilities to develop themselves, whether their job was secured, and how difficult it was to achieve work-life balance. In addition, the physical and mental demands of work were charted. Maintenance of working ability was investigated by asking the respondents whether there had been systematic attempts to influence the employees' condition, health, way of life, know-how, developing possibilities, and the safety of job environment in the workplace. They also assessed their current ability to work. Working hours were canvassed by questions on working overtime and compensation (extra payment, time off work) received from it if any. The respondents were asked whether they had weekly days off work they could not take, whether their working days were overlong, whether their leisure was fragmented because of work, and whether working on evenings and weekends disturbs their family life. The respondents were asked whether they appreciated their work, whether they felt they were appreciated by their employer. In addition, the fairness of their wage compared to other professions was surveyed, as well as education provided by the employer and the respondents' participation in it. Social relations in the workplace and the managers' actions were charted with a set of attitudinal statements on support and encouragement received from managers and co-workers, and conflicts, intoxicant problems and bullying in the workplace. The respondents were asked to name those who had bullied someone. In addition, they were asked whether they had sought help because of possible bullying, and if yes, from where. Perceptions or personal experiences of discrimination based on age, gender, ordination of women, employee groups, or religiosity in the workplace were canvassed. Manager work was charted by several statements on managers. Views were also probed on dangerous things related to the respondents' work, such as danger of accidents, severe exhaustion, disturbance of mental health, repetitive strain injury, infectious diseases, and becoming victims of violence or threat of violence in the workplace. Absence from work because of illness was queried, and whether the reason for the absence has been tiredness, exhaustion or burnout. The respondents were asked how likely it was that they would work for other employer than a church or congregation in 5 years. Opinions were charted on various measures that would help people stay in working life longer, such as more flexible working hours, developing occupational health care, improving job environment, improving possibilities for rehabilitation, increasing wage, reducing workload and stress, increasing possibilities for education, improving management, job rotation leave, saved leave, and part-time pension. Satisfaction with present job was studied, as well as whether the respondents worked in managerial position. Background variables included the respondent's gender, type of work, whether R is under the law on working hours, type of contract, age group (classified in three different ways), size of congregation, and size of workplace. Background variables have been collected from the registers of the Labour Market Organisation of the Church.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Puhelinhaastattelu: tietokoneavusteinen (CATI)Interview.Telephone.CATI

Telephone interview: Computer-assisted (CATI)Interview.Telephone.CATI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2411
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=43447c7329fdb4225cf03eb2633919d5f5e4e85a37921d0957a6cf1030553f03
Provenance
Creator Ala-Kokkila, Kari; Antell, Annina; Laaksonen, Vuokko; Marttila, Oili; Palmu, Harri; Tamminen, Hannu; Ylitalo, Marko
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Medicine; Medicine and Health; Physiology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland