Ageing in Women and Men: A Longitudinal Study of Gender Differences in Health Behaviour and Health among Elderly (GENDER) - IPT2: interview, kognitiv och fysisk funktion 1999-2001

DOI

The Longitudinal Study of Gender Differences in Health Behaviour and Health among Elderly (GENDER) is a study of unlike-sex twin pairs born between 1906 and 1925 (Gold et al., 2002). A survey concerning health and health behaviors was mailed in 1994 with responses from 1210 twins from 605 pairs where both responded. Mean age at baseline assessment was 74.43 years (SD 4.28) and all were Caucasians. The main interest of the study was gender differences in health and health behaviors in old age. • Questions about subjective health, use of healthcare, and behaviors and attitudes related to health, perceived ADL capacity, personality and social networks, formal and informal care etc. are available. • Measures of grip-strength, vital capacity, blood pressure, a number of exercises related to muscle strength and balance, and cognitive functions are available. • Blood values and genotyping are also available. Study Reference: Gold, C. H., Malmberg, B., McClearn, G. E., Pedersen, N. L., & Berg, S. (2002). Gender and health: A study of older unlike-sex twins. Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 57B, S168-S176. Questions about subjective health, medication consumption and behaviors and attitudes related to health, perceived ADL capacity, personality and social networks, formal and informal care, etc. are available. Furthermore, measures of grip strength, vital capacity, blood pressure, a number of exercises related to muscle strength and balance as well as cognitive functions are available. Blood counts and genotyping are also available.

Den longitudinella studien av könsskillnader i hälsobeteende och hälsa bland äldre (GENDER) är en studie av tvillingpar av motsatt kön födda mellan 1906 och 1925 (Gold et al., 2002). Ett frågeformulär rörande hälsa- och hälsobeteenden skickades ut 1994 med svar från 1 210 tvillingar från 605 par där båda svarade. Medelåldern vid baslinjebedömningen var 74,43 år (SD 4,28) och alla var kaukasier. Huvudsyftet med denna studie var att undersöka könsskillnader i relation till hälsa och hälsobeteenden hos äldre. • Frågor rörande subjektiv hälsa, vårdkonsumtion och beteenden, hälsoattityder, upplevd funktionsförmåga, personlighet, socialt nätverk samt formell och informell vård etc. finns tillgängliga. • Data rörande handstyrka, blodtryck, muskelstyrka- och balans samt kognitiv funktionsförmåga finns tillgängliga. • Information om blodvärden och gener finns även tillgängligt. Studiereferens: Gold, C. H., Malmberg, B., McClearn, G. E., Pedersen, N. L., & Berg, S. (2002). Gender and health: A study of older unlike-sex twins. Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 57B, S168-S176. Frågor om subjektiv hälsa, medicinkonsumtion och beteenden och attityder relaterade till hälsa, upplevd ADL-kapacitet, personlighet och sociala nätverk, formell och informell vård etc. finns tillgängliga. Vidare finns mått på greppstyrka, vitalkapacitet, blodtryck, ett antal övningar relaterade till muskelstyrka och balans samt kognitiva funktioner tillgängliga. Blodvärden och genotypning finns också.

Opposite-sex twin pairs born between 1906 and 1925 were identified in the Swedish Twin Registry and invited to participate in the study.

Tvillingar av motsatt kön födda mellan 1906 och 1925 identifierades i Svenska tvillingregistret och uppmanades att delta i studien.

Other

Övrigt

Interview

Intervju

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=120a6ba0743592152cd5fb4eb917cf6017769abd3902d964f77f2d7d5df77c43
Provenance
Creator Finkel, Deborah
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Medicine; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige