Finnish Local Government Barometer 2008: Inhabitants

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien mielipiteitä kunnallishallinnosta, kunnallisten palveluiden järjestämisestä ja kunnallisvaaleista. Aluksi esitettiin kunnallishallintoa ja kunnallisia palveluita koskevia luonnehdintoja, ja pyydettiin vastaajia kertomaan, millä tavalla ne vastaavat heidän näkemyksiään. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin kertomaan, kuinka samaa tai eri mieltä he ovat erilaisten kuntia, kunnallisia vaikutusmahdollisuuksia, päätöksentekoa ja palveluiden järjestämistä koskevien väittämien kanssa. Vastaajat arvioivat myös, kuinka riittäviä erilaiset palvelut heidän kotikunnissaan ovat tarpeisiin nähden. Lisäksi vastaajat kertoivat mielipiteensä siitä, pitäisikö kunnallisten palveluiden järjestämisvastuun olla yksittäisillä kunnilla vai tapahtua kuntien yhteistyönä. Edelleen selvitettiin näkemyksiä siitä, pitäisikö kunnallisia palveluita tulevaisuudessa tuottaa enemmän yksityisen yritysten ja järjestöjen toimesta. Seuraavaksi kysyttiin vastaajien halukkuutta ottaa vastaan erilaisia yhteiskunnallisia tehtäviä, kuten ehdokkuutta kunnallisvaaleissa tai toimintaa puolueen perusyhdistyksessä. Tämän jälkeen lueteltiin erilaisia kunnanvaltuutettuihin liitettäviä ominaisuuksia ja kysyttiin, kuinka mielellään vastaajat näkisivät niitä omassa valtuutetussaan. Vastaajat kertoivat myös mielipiteensä erilaisista kunnanjohtamista ja kunnallisvaaleja koskevista väittämistä. Lopuksi täysi-ikäiset vastaajat kertoivat millaisena äänestäjänä he itseään pitävät. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiryhmä, elinvaihe, asuinlääni ja talouden bruttotulot.

The survey charted the respondents' attitudes towards municipal administration, service provision, and elections. First, the respondents were presented with a set of attitudinal statements on municipal administration and services. Their views were also queried on various municipalities, municipal decision-making, and service provision. In addition, the respondents were queried how adequate or inadequate different services in their municipalities were in terms of demand. They were also asked whether the responsibility for organising municipal services should be assumed by individual municipalities or jointly by several municipalities, and whether private companies and organisations should provide municipal services more in the future. Further questions charted the respondents' willingness to hold various municipal elected offices, for example standing as a candidate in municipal elections or acting in a department of a political party. They were also presented with a list of various characteristics of local councillors and asked which characteristics they would like to see in their own councillors. In addition, the respondents gave their opinions about various statements on municipal management and municipal elections. Finally, the adult respondents evaluated themselves as voters. Background variables included the respondent's gender, age, education, occupational status, household composition, region of residence (NUTS3), and household gross income.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2467
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=255c0053bf81d3a30cf22ef318a8484415429f19d54db6db7d7fec876cf1cc03
Provenance
Creator Kunnallisalan kehittämissäätiö; Foundation for Municipal Development
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland