Mycoplasma bovis besättningsprevalens i svenska mjölkkobesättningar bestämd med antikropps-ELISA och PCR i tankmjölk, och besättningsfaktorer associerade med seropositivitet

DOI

In this cross-sectional study, we investigated the prevalence of Mycoplasma bovis in bulk tank milk (BTM) and herd characteristics associated with a positive antibody test result in Swedish dairy herds. BTM samples from all Swedish dairy herds (n=3,144) were collected and analyzed with ID Screen antibody ELISA and PCR. Information on herd characteristics was collected from the national Dairy Herd Improvement (DHI) database. To identify herd characteristics associated with the presence of antibodies in BTM, logistic regression was used in four different models. See further information in "Description of data" and the published paper. Variables utilized in the study (categorized) are found in the file "M_bovis_dataset". Description by Växa Sverige of the calculation of animal welfare parameters are found in the file "Berakningsprinciper_valfardsindikatorer" (in Swedish only) Coding of parameters in the data set are found in "Coding_of_variables_M_bovis" and "Coding_of _continuous_variables_into_4_groups" Description of the study and data aquisition in "Description_of_data_M_bovis"

I den här tvärsnittsstudien undersökte vi prevalensen av Mycoplasma bovis i tankmjölk och besättningsfaktorer associerade med ett positivt antikroppstest hos svenska mjölkkobesättningar. Tankmjölksprover från alla svenska mjölkkobesättningar (n=3144) samlades in och analyserades med ID Screen antikropps-ELISA och PCR. Information om besättningsfaktorer hämtades från den Nationella kodatabasen. För att identifiera besättningsfaktorer associerade med antikroppar i tankmjölken användes logistisk regression i fyra olika modeller. För mer information, se "Description of data" och den publicerade artikeln. Variabler använda i studien (kategoriserade) återfinns i filen "M_bovis_dataset_csv". Beskrivning från Växa Sverige hur vissa data beräknats återfinns i filen "Berakningsprinciper_valfardsindikatorer" (enbart på svenska). Kodning av parametrar i datasetet återfinns i filerna "Coding_of_variables_M_bovis" och "Coding_of_continuous _variables_into_4_groups". Beskrivning av studien, urval och datakällor i "Description_of_data_M_bovis"

Bulk tank milk was collected via a national control program including all Swedish dairy herds. A small number of samples were not obtained or lost in transportation to SLU. Only herds in the 10 regions where there were any positive herds are included in the study of animal welfare and production, and thus in the dataset (n=2238). All herds were not affiliated with the Dairy Herd Improvement program, therefore some variables are lacking for such herds, see Description of data. Data on herd size, production and animal welfare indicators were retrieved from Växa Sverige.

Tankmjölksproverna samlades in via ett nationellt kontrollprogram som omfattade samtliga i Sverige befintliga mjölkkobesättningar. Ett fåtal prover erhölls ej eller förkom innan de nådde SLUs laboratorium. I studien analyserades djurhälso- och produktionsparamentrar enbart för besättningar i de 10 län där det fanns någon positiv besättning och enbart dessa besättningar finns med i datasetet (n=2238). Alla besättningar var inte med i kokontrollen därför saknas vissa variabler för sådana besättningar, se Description of data. Data om besättningsstorlek, produktion och välfärdsindikatorer hämtades från Växa Sverige.

Total universe/Complete enumeration

Hela populationen/total räkning

Data at herd level on production, reproduction and animal welfare parameters in Swedish dairy herds collected through the Swedish cow control program (Växa Sverige)

Data på besättningsnivå om produktion, reproduktion och djurvälfärdsparametrar i mjölkkobesättningar insamlade via Kokontrollen (Växa Sverige)

Aggregation

Bulk milk samples analyzed by ID Screen (IDvet) Elisa for antibodies to Mycoplasma bovis and by PCR Pathoproof Mastitis4 (ThermoFischer)

Tankmjölksproverna analyserades med ID Screen (IDvet) Elisa för antikroppar mot Mycoplasma bovis och PCR Pathoproof Mastitis4 (ThermoFischer)

Measurements and tests

Mätningar och tester

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/ysyt-bd21
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=29b97bcdd2888a2525415ce9d6502c718ca069058895a71b6e1172bfe7accdf9
Provenance
Creator Tråven, Madeleine; Hurri, Emma; Ohlson, Anna; Lundberg, Åsa; Aspán, Anna; Pedersen, Karl
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Aquaculture; Life Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige