Hälsosam 1997-2001. En riktad hälsoundersökning av kvinnor i barnomsorgen Huddinge kommun

DOI

The Hälsosam project is an unpublished targeted survey of health and work environmental factors in a group of female professionals in the Municipality of Huddinge (1997-2001). The Occupational health physician in the municipality who considered female employees in the childcare services vulnerable in terms of health initiated the study. The municipal Work Environment Committee (1997) delegated the conduct of the targeted survey to the Occupational Health Care Service (Företagshälsovården). The project is presented in two documents: Hälsosam and Intervention 4. The report consists of more than 100 tables interpreting collected data, which contain working environment and body measurements, blood tests and interviews. The entire occupational group's health and working environment has been described. The surveys were conducted as a Field Work Study (97-09-01) where three nursing teams visited the municipality's schools, preschools and after school centers. 1,162 women with 19 different occupational roles in the childcare sector were examined during personal meetings. During the years, 1997-2001 four different interventions were carried out. 1. Dietary intervention, aimed at the entire occupational group. 2. Three months of Diary-driven exercise, 3. Medical therapy Pravastatin 4. A ten-week Training Program with two methods for weight reduction. The efforts were partly a primary and secondary medical prevention but were also intended to provide a basis for the continued work environment work in the Huddinge Municipality.

Projekt Hälsosam är en opublicerad riktad kartläggning av hälso- och arbetsmiljöfaktorer hos en yrkesgrupp kvinnor i Huddinge kommun (1997-2001). Studien initierades av kommunens företagsläkare som ansåg att de anställda inom barnomsorgen var en hälsomässigt utsatt grupp kvinnor. Huddinge kommuns Arbetsmiljökommitté (1997) beslöt att låta Företagshälsovården genomföra en riktad undersökning med kommunens företagsläkare som ansvarig projektledare. Projektet presenteras med två dokument, dokument Hälsosam och dokument Intervention 4. Undersökningarna genomfördes i två steg. Under hösten 1997 genomfördes ett Fältarbete (97-09-01) av tre sjukskötersketeam som besökte kommunens aktuella skolor, förskolor och fritidshem. Vid personliga möten med skötersketeamen undersöktes 1162 kvinnor med 19 olika yrkesroller inom barnomsorgen. Under åren 1997- 2001 genomfördes fyra interventioner till två identifierade riskgrupper, kvinnor med BMI 30 och högre samt kvinnor med LDL-Kolesterol 4,5 och högre: 1. Kostintervention riktad till hela yrkesgruppen 2. Dagboksförd motion under tre månader 3. Medicinsk terapi Pravastatin 4. Utbildningsprogram med två metoder för viktreducering. Insatserna var dels en primär och sekundär medicinsk prevention, men avsågs också ge underlag till det fortsatta arbetsmiljöarbetet i Huddinge kommun. Redovisningen utgörs av mer än 100 tabeller med tolkningar av funna data om arbetsmiljö, kroppsmätningar, blodprover och intervjuer. Hela yrkesgruppens hälsa och arbetsmiljö har beskrivits.

Selection 1: Only women participates. This childcare environment consists of 19 different professions all of them participates in this project. The population consists 1294 persons, excluded 48 men. During the FIeld Work 1162 women participated, Missing 84 women. Between the years 1997-1998, 79 women quit their employment in childcare. Selection 2. : Identifying riskgroups for cardiovascular diseases; women with BMI 30 and above, women with LDL-cholesterol 4,5 and above and women with mental illness, such as depression,

Urval 1: Kvinnliga anställda inom barnomsorgen i Huddinge kommun. Hela yrkesgruppen med 19 olika yrkesroller, där samtliga deltar i undersökningen. Av 1294 personer exkluderades 48 män. 1162 kvinnor deltar under Fältarbetet 1997. Missing 84 kvinnor. Mellan åren 1997-1998 slutar 79 kvinnor sin anställning i barnomsorgen. Urval 2: Identifierade riskgrupper för hjärt-kärlsjukdomar: Kvinor med BMI 30 och högre, kvinnor med LDL-kolesterol 4,5 och högre, samt kvinnor med psykisk ohälsa tex depression.

Total universe/Complete enumeration

Hela populationen/total räkning

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Physical measurements and tests

Fysiska mätningar och tester

Self-administered writings and/or diaries

Självadministrerad text och/eller dagböcker

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/ag57-2f30
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e62dab4b76a5f1ba8be58ad3afc29bc2b8c86d76d5eb4f78e1cdedbc1c1e6a85
Provenance
Creator Berit Tärnell; Tore Hällström; Kerstin Olson; Carl-Erik Håkanson
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Medicine; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences