Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006

DOI

Vuonna 2006 kerätyssä kyselyssä selvitettiin valmistuvien lääketieteen opiskelijoiden 28 erilaisen hoito- ja tutkimustoimenpiteen osaamista. Kyseessä oli seurantatutkimus, jonka edellinen kysely tehtiin vuonna 1997. Tarkoituksena oli selvittää, miten toimenpiteiden suoritusaste kehittyi kahdeksan vuoden aikana. Jokaiseen toimenpiteeseen liittyen kysyttiin, osaavatko vastaajat tämän suorituksen teorian, ovatko he suorittaneet tämän onnistuneesti, ovatko he suorittaneet tämän yksin, missä ensimmäinen suoritus tapahtui sekä montako kertaa he ovat suorittaneet kyseisen toimenpiteen. Lisäksi tiedusteltiin opiskelijoiden työssäkäyntiä. Lopuksi opiskelijoilta pyydettiin vielä mielipiteitä lääketieteen opetuksesta ja ehdotuksia tämän kehittämiseksi. Taustamuuttujina aineistossa on muun muassa yliopisto, opiskelujen aloitusvuosi kaksiluokkaisena, ikä luokiteltuna, sukupuoli sekä tieto siitä, onko vastaaja opiskellut lääketiedettä ulkomailla.

In this survey conducted in 2006, final year medical students were sent an electronic questionnaire measuring their skills in 28 basic surgical procedures. The present study was a follow-up to the 1997 survey, and its aim was to assess how the training of surgical procedure skills had developed during eight years. For each surgical procedure, the respondents indicated whether they had the necessary theoretical knowledge of it, whether they had ever successfully performed it, whether they had performed it alone, where they had performed it for the first time, and how many times they had performed it. They were also asked questions about working. Finally, their views were charted on medical teaching and on developing it. Background variables included the respondent's university, first year of studies, age (categorised), gender, and whether R had studied medicine abroad.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: E-mailSelfAdministeredQuestionnaire.Email

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2372
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2372
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=936d97dbd2a7e3fb71c3197087ad35bef55fbe317129a9d9b608dfb54221c528
Provenance
Creator Helenius, Ilkka; Niemi-Murola, Leila; Remes, Ville; Turunen, Juha Pekka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland