Environmental Issues and Decision-Making 2018

DOI

Tässä aineistossa on asiantuntijoita haastattelemalla selvitetty ilmastonmuutoksen hillinnän merkitystä ja erityisesti sen huomioimista ympäristöpolitiikassa. Aineistoon haastateltiin 37 metsä-, maatalous- ja ympäristöpolitiikan asiantuntijaa, jotka työskentelevät eri sektoreilla, organisaatioissa ja asemissa. Haastattelut on toteutettu muutaman viikon sisällä IPCC:n julkaisemasta 1,5 asteen ilmastoraportista. Haastatteluiden lisäksi viisi tieteen akateemikkoa vastasi kirjallisesti kysymykseen ilmastonmuutoksen merkityksestä. Haastattelurungot eroavat hieman toisistaan eri asiantuntijaryhmiin kuuluvien välillä. Kysymyksillä kartoitettiin esimerkiksi mekanismeja, joilla maatalous ja metsät vaikuttavat ilmastoon sekä keinoja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Asiantuntijat kertovat myös näkemyksiään siitä, miten ilmastonmuutos pitäisi huomioida ympäristöpolitiikassa. Taustatietoina on arkistoitu kunkin asiantuntijaryhmän vastaajien ammattinimikkeet. Vastauksia ja nimikkeitä ei voi yhdistää.

The data consist of expert interviews on the significance of controlling climate change and taking climate change mitigation into account in environment policy. 37 experts on forestry, agriculture and environment policies who worked in different sectors, organisations and occupations were interviewed. The interviews were conducted within a few weeks from the publication of the IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels. In addition to the interviews, five Academicians of Science responded in writing to a question on the significance of climate change. Slightly different interview schemes were used for each group of experts depending on their field of expertise. The interview questions charted, for example, the impacts of agriculture or forestry on the climate and ways to decrease any negative impacts. The experts also expressed their views on how climate change mitigation should be acknowledged in environment policy. Background information included the occupations of the experts. The occupations cannot be connected to the responses in the data. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Oma kirjoitus tai päiväkirja: sähköpostilla saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Email

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Self-administered writings and/or diaries: E-mailSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Email

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd3354
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3354
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=cb168caba42d237aee836753696077bd9e831d811ad827558a3d03e08362eb47
Provenance
Creator Saarni, Matti
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2020
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Forestry; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland