Employment Survey of Tampere University Postgraduates 2004

DOI

Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistossa jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään, työnhakuun liittyviä tekijöitä sekä jatkotutkinnon vaikutusta työelämässä. Kyselyssä kartoitettiin vastaajan opintohistoriaa, senhetkistä työtilannetta, työhistoriaa perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä ja työnhakuun liittyviä asioita. Vastaajaa pyydettiin mm. erittelemään kuinka pitkään hän on ollut vakituisessa, osa-aikaisessa tai määräaikaisessa työssä, opiskelijana, työttömänä tai yrittäjänä. Lisäksi kysyttiin missä eri työnantajasektoreilla hän on työskennellyt, onko hän keskeyttänyt ansiotyön jatko-opiskelujen takia, miten hän rahoitti keskeytysajan ja työskentelikö hän ulkomailla. Työnhakuun liittyen kysyttiin, miten vastaaja sai nykyisen työpaikkansa, mitä työnhakumenetelmiä hän on käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen, minkälaisia töitä hän on hakenut ja mistä. Edelleen kysyttiin, onko jatkotutkinnosta ollut hyötyä vai haittaa työnhaussa, miksi vastaaja alkoi jatko-opiskella ja uskooko hän jatkotutkinnosta olevan hyötyä työuralla. Taustamuuttujina olivat sukupuoli ja koulutusala.

The survey charted the employment situation and job placement of persons who had obtained a postgraduate degree from the University of Tampere in 2005. Study history, current employment situation, employment history between the graduate and the latest postgraduate degrees, and job searching methods were investigated. They were asked to specify how long they had been in permanent, part-time or temporary employment, how long they had been self-employed, and also the duration of their studies and potential unemployment periods. The respondents were also asked about the employer sectors they had worked in, whether they had abstained from work because of postgraduate studies, how they had financed their postgraduate studies, and whether they had worked abroad. In relation to job searching, the respondents were asked how they had found their current job, which job searching methods they had used after receiving their postgraduate degrees, what kind of jobs they had applied for and where. They were also asked whether the postgraduate degree had enhanced or hindered their career opportunities, why they wished to pursue postgraduate studies, and whether they thought the postgraduate degree will benefit their careers. Background variables included the respondent's gender and field of study.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2349
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2349
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=142338b2922b479145524fe177873a82d261805fb439e5bd6642b2bc8dc02c22
Provenance
Creator Mäkinen, Jukka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland