Substance Abuse Treatment: Reasons for Career Choice 2008

DOI

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja. Haastatteluaineisto on kerätty päihdehoidon työntekijöille tehdyn lomakekyselyn (FSD2693) yhteydessä kahdessa päihdetyötä tekevässä laitoksessa Suomessa. Haastateltaviksi valittiin laitosten työntekijöistä sellaisia, jotka työskentelevät vakituisena työntekijänä asiakastyössä ja joilla on alan koulutus. Kriteerit täyttävien työntekijöiden joukosta osallistujat valittiin satunnaistetusti ja haastattelut toteutettiin kolmen kuukauden aikana vuorotellen kummassakin laitoksessa. Haastateltaville lähetettiin etukäteen teemahaastattelun runko ja taustatietolomake, jolla kerättiin tietoja muun muassa demografisista tekijöistä ja menetelmällisestä orientaatiosta (kts. FSD2693). Aineistossa kartoitetaan auttamis- ja päihdetyöhön hakeutumisen motiiveja. Haastateltavat kertovat mm. lapsuudestaan ja perheestään. Lisäksi haastateltavat kertovat sellaisista kokemuksista lapsuudessaan, jotka mahdollisesti ovat vaikuttaneet haastateltavien ammatinvalintaan. Haastateltavilta tiedustellaan myös heidän omaa päihteidenkäyttöhistoriaa sekä niitä konkreettisia syitä, jotka haastateltavan mielestä ovat johtaneet hakeutumiseen työhön päihdehoitoalalle. Haastattelut kestivät tunnista lähes kahteen tuntiin. Litteroituna haastatteluja on yhteensä 580 sivua. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata. Aineistoa on mahdollista käyttää rinnakkain samoille henkilöille tehdyn lomakekyselyaineiston FSD2693 kanssa, jonka tunnistenumeroita tämän aineiston numerot vastaavat.

The data are part of Substance Abuse Treatment series, which comprises datasets that can be used in both quantitative and qualitative research. This dataset comprise 20 transcribed interviews. In them, therapists working with people with substance abuse problems were interviewed about the reasons, factors and motives for their career choice, such as childhood experiences, personal substance abuse and religiosity. Potential participants were chosen from two different substance abuse treatment facilities in Finland on the basis of their being qualified permanent employees. The actual participants were then randomly selected out of this target group. The interviews were conducted in a period of three months in both facilities. Prior to the interviews, the respondents were sent the interview frame and a background questionnaire (see FSD2693). Each interview lasted from one to two hours. There are a total of 580 pages of interview transcriptions. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

HaastatteluInterview

InterviewInterview

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2692
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2692
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a41d5a642b724ad791a36d408aa61a6ccfe6f33b6ac86243a62b19638b9d68b5
Provenance
Creator Saarnio, Pekka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland