Η Βιομηχανία Σουρλάγκα

DOI

Η μελέτη περίπτωσης του εργοστασίου βυρσοδεψίας «Ε. Ν. Σουρλάγκας» στο Πέραμα της Γέρας στοχεύει στην ανάδειξη όψεων της βιομηχανικής εργασίας στην τοπική κοινωνία της Λέσβου κατά το διάστημα των δεκαετιών 1960 και 1970. Η χρήση της θεωρητικής και μεθοδολογικής σκευής της προφορικής ιστορίας, σε συνδυασμό με τη μελέτη του αρχείου της βιομηχανίας, έχουν ως στόχο την ανάδειξη των διαφορετικών λόγων που συνιστούν την εμπειρία της εργασίας στο βυρσοδεψείο. Ο υπάλληλος λόγος ανιχνεύεται στις συνεντεύξεις επτά εργατών του βυρσοδεψείου, στις αφηγήσεις των οποίων αποτυπώνονται οι εργασιακές και παραγωγικές σχέσεις, οι εργοδοτικές πολιτικές και η συνδικαλιστική δράση. Για τη διερεύνηση του διοικητικού και οικονομικού πλαισίου της βιομηχανίας μελετήθηκε ο λόγος της Διεύθυνσης του εργοστασίου, ο «από τα πάνω» λόγος, όπως αυτός αποτυπώθηκε στο αρχείο της βιομηχανίας «Ε. Ν. Σουρλάγκας» και στη μαρτυρία ενός από τους Διευθυντές του εργοστασίου. Η μελέτη των δύο λόγων εστιάζει στην ανάλυση του πατερναλιστικού μοντέλου διαχείρισης της βιομηχανίας και στον τρόπο με τον οποίο αρθρώθηκαν οι ιεραρχικές δομές και οι σχέσεις ελέγχου ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Περιγράφονται, επίσης, οι όροι της εργασίας, η οργάνωσή της, οι ειδικότητες, οι διαδικασίες πρόσληψης, τα ωράρια, οι υπερωρίες και οι μισθοί. Κύριος στόχος της έρευνας είναι η ερμηνεία του λόγου των υποκειμένων και των εκφραστικών μέσων που χρησιμοποιούν στις αφηγήσεις τους προκειμένου η αφηγηματική ανάλυση να οδηγήσει στην ανασυγκρότηση της υποκειμενικότητας των εργατών και στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι υφαίνουν όψεις μιας εργατικής και ανδρικής ταυτότητας.

Non-probability: Availability

Face-to-face interview

Identifier
DOI https://doi.org/10.17903/FK2/3FJYSF
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ef8780765a03b88f410bc20089f80d8fe07feceecc1874dbe71bf34615116c90
Provenance
Creator Χαμχαλέ, Δέσποινα
Publisher Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet
Publication Year 2022
OpenAccess true
Representation
Language Greek, Modern (1453-); Greek
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Λέσβος; Greece