Finnish National Election Studies 2003-2019: combined data

DOI

Tämä englanninkielinen yhdistelmäaineisto koostuu vuosien 2003, 2007, 2011, 2015 ja 2019 eduskuntavaalien jälkeen kerättyjen aineistojen harmonisoiduista muuttujista. Yhdistetyt aineistot FSD1260, FSD2269, FSD2653, FSD3067 ja FSD3467 ovat osa Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset -sarjaa ja niiden käyntikyselyosuudet muodostavat Suomen osuuden kansainvälisestä CSES-hankkeesta. Yhdistelmäaineiston harmonisoidut muuttujat on nimetty fnes-alkuisiksi muuttujiksi (Finnish National Election Studies). Fnes-muuttujat koostuvat yhdestä tai useammasta eri kyselyaallon eli sarjan yksittäisen kyselyn muuttujasta. Kyselyaaltojen muuttujat on koodattu Tietoarkistossa uudelleen siten, että ne ovat keskenään vertailukelpoisia, ja yhdistetty tämän jälkeen fnes-muuttujaksi. Yhdistelmäaineiston mukana toimitetaan taulukko (bgF2556_eng.csv), josta käy ilmi, mitkä yksittäisten kyselyaaltojen muuttujat vastaavat mitäkin fnes-muuttujaa. Taulukko sisältää myös tiedot muuttujien aihealueista ja sisällöstä, muuttujien vertailtavuuteen liittyvät kommentit sekä aineiston harmonisoinnissa käytetyt SPSS-syntaksikomennot kommentteineen. Yhdistettyihin aineistoihin liittyvät muuttujatiedot ovat myös saatavilla Tietoarkiston englanninkielisessä Loda-pitkittäisaineistoportaalissa (https://loda.fsd.tuni.fi/). Yhdistelmäaineiston muuttujista noin 130 on ollut mukana jokaisella kyselyaallolla. Lisäksi yli 200 muuttujaa on sisällytetty useampaan kuin yhteen kyselyyn. Loput muuttujat ovat yksittäisiä. Usein toistuvia muuttujia ovat muun muassa vastaajan kiinnostus politiikkaan, äänestäminen ja äänestämättä jättäminen, demokratiaa koskevat kysymykset sekä poliittisia asenteita mittaavat kysymykset. Taustatietoina vastaajista on kerätty sarjan aikana kaiken kaikkiaan noin 70 eri muuttujaa. Kerätyistä taustatiedoista osa toistuu kaikissa sarjan kyselyissä, osa vain joissakin ja osa vain yhdessä kyselyssä. Kaikissa aineistoissa toistuvat taustamuuttujat ovat vastaajan sukupuoli, ammatti, asuinkunta ja asuinalueen tyyppi sekä vaalipiiri, koulutus, kotitalouden yhteenlasketut bruttotulot, kotitalouden lasten lukumäärä, kaikkien kotitaloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä, vastaajan kuuluminen kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön, uskonnollisuus, syntymävuosi, siviilisääty, työllisyystilanne nyt ja viimeisen kahdentoista kuukauden aikana, työttömyysjaksot, ammatti (ISCO-08), äidinkieli ja kotitaloudessa käytetty kieli.

This combined dataset contains the harmonised variables of datasets FSD1260, FSD2269, FSD2653, FSD3067, and FSD3467, which were collected after the Finnish parliamentary elections of 2003, 2007, 2011, 2015, and 2019. The studies belong to the Finnish National Election Studies data series, and their survey data contain Finland's contribution to the international Comparative Study of Electoral Systems (CSES). The harmonised variables, labelled "fnes", comprise responses from one or more collection rounds of the Finnish National Election Studies. Variables from different collection rounds were recoded and combined into the fnes variables at FSD to enable easier comparability between study waves. The data package includes a concordance table (bgF2556.csv) that details which variables in a collection round correspond to each fnes variable. The table also includes a topic and keyword description for the harmonised variables, comparability notes on the variables, as well as SPSS syntax commands and comments relating to the harmonisation of the data. The variables can also be browsed and compared via FSD's Loda portal (https://loda.fsd.tuni.fi/). Out of all the variables in the combined data, approximately 130 were included in all surveys of the series. Additionally, over 200 variables were included in more than one survey. The rest of the variables were specific to individual surveys. Recurring variables in the FNES data included, for example, interest in politics and elections as well as questions about voting and abstaining from voting. The variables also included respondents' political attitudes and views on democracy. A total of 70 different background variables were used over the course of the study series. Some background variables were included in all of the studies, some in fewer and some only in one study. Background variables that were included in all of the studies include gender, economic activity and occupational status, electoral district, level of education, household gross annual income, type of neighbourhood, number of children in the household, number of all persons living in the household, religious affiliation, year of birth, marital status, employment status, mother tongue and language spoken at home.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Ei-todennäköisyysotanta: kiintiöpoimintaNonprobability.Quota

Probability: MultistageProbability.Multistage

Non-probability: QuotaNonprobability.Quota

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
DOI https://doi.org/10.1016/j.electstud.2021.102346
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2556
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8d65ff77776ef28249d07a76c6cfce53af9caafeba3dfead28a160bfa37c8fed
Provenance
Creator Vaalitutkimuskonsortio; Karvonen, Lauri; Paloheimo, Heikki; Borg, Sami; Grönlund, Kimmo; Kestilä-Kekkonen, Elina; Election Study Consortium
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2017
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland