Ageing in Women and Men: A Longitudinal Study of Gender Differences in Health Behaviour and Health among Elderly (GENDER) - IPT1: Grundläggande undersökning, interview, kognitiv och fysisk funktion, 1995-1997

DOI

The Longitudinal Study of Gender Differences in Health Behaviour and Health among Elderly (GENDER) is a study of unlike-sex twin pairs born between 1906 and 1925 (Gold et al., 2002). A survey concerning health and health behaviors was mailed in 1994 with responses from 1210 twins from 605 pairs where both responded. Mean age at baseline assessment was 74.43 years (SD 4.28) and all were Caucasians. The main interest of the study was gender differences in health and health behaviors in old age. • Questions about subjective health, use of healthcare, and behaviors and attitudes related to health, perceived ADL capacity, personality and social networks, formal and informal care etc. are available. • Measures of grip-strength, vital capacity, blood pressure, a number of exercises related to muscle strength and balance, and cognitive functions are available. • Blood values and genotyping are also available. Study Reference: Gold, C. H., Malmberg, B., McClearn, G. E., Pedersen, N. L., & Berg, S. (2002). Gender and health: A study of older unlike-sex twins. Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 57B, S168-S176. A baseline in-person evaluation of 498 twins from 249 pairs between 70 and 80 years of age was undertaken between 1995 and 1997, and included an interview and tests of cognitive and physical functioning.

Den longitudinella studien av könsskillnader i hälsobeteende och hälsa bland äldre (GENDER) är en studie av tvillingpar av motsatt kön födda mellan 1906 och 1925 (Gold et al., 2002). Ett frågeformulär rörande hälsa- och hälsobeteenden skickades ut 1994 med svar från 1 210 tvillingar från 605 par där båda svarade. Medelåldern vid baslinjebedömningen var 74,43 år (SD 4,28) och alla var kaukasier. Huvudsyftet med denna studie var att undersöka könsskillnader i relation till hälsa och hälsobeteenden hos äldre. • Frågor rörande subjektiv hälsa, vårdkonsumtion och beteenden, hälsoattityder, upplevd funktionsförmåga, personlighet, socialt nätverk samt formell och informell vård etc. finns tillgängliga. • Data rörande handstyrka, blodtryck, muskelstyrka- och balans samt kognitiv funktionsförmåga finns tillgängliga. • Information om blodvärden och gener finns även tillgängligt. Studiereferens: Gold, C. H., Malmberg, B., McClearn, G. E., Pedersen, N. L., & Berg, S. (2002). Gender and health: A study of older unlike-sex twins. Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 57B, S168-S176. En personlig utvärdering av 498 tvillingar från 249 par mellan 70 och 80 år gjordes mellan 1995 och 1997, och inkluderade en intervju och tester av kognitiv och fysisk funktion.

Opposite-sex twin pairs born between 1906 and 1925 were identified in the Swedish Twin Registry and invited to participate in the study.

Tvillingar av motsatt kön födda mellan 1906 och 1925 identifierades i Svenska tvillingregistret och uppmanades att delta i studien.

Other

Övrigt

Interview

Intervju

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8311e1385f227e1fc869aeeb327abee09e419eddf52d7aa5d7c0ced1093d5968
Provenance
Creator Finkel, Deborah
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Medicine; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige