Helsingin Sanomien köyhyyskysely 2015

Helsingin Sanomien vuonna 2015 keräämässä kyselyssä kartoitetaan suomalaisten näkemyksiä köyhyydestä. Kysely on osa Kaksi Suomea - kasvaako eriarvoisuus -tutkimusta, joka kuuluu Koneen säätiön rahoittamaan Jakautuuko Suomi? -hankkeeseen. Kysely sisältää avomuuttujat q8 ("Kuvaile millainen ihminen on Suomessa sinun mielestäsi köyhä; mistä tunnistat köyhän ihmisen?") ja q9 ("Millaiseen elintasoon köyhän tulisi mielestäsi Suomessa tyytyä; millaiseen elämään hänellä tulisi olla mahdollisuus?"), jotka soveltuvat runsaan vastausmäärän (q8 N:5718 ja q9 N:5726) vuoksi erinomaisesti myös laadullisiin analyyseihin. Kyselyssä esitettiin aluksi väittämiä köyhyyden syistä sekä luottamuksesta ja toimeentulosta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa asemaansa numeerisesti ja kertomaan, kuinka läheltä on kohdannut kyselyssä lueteltuja köyhyyteen liitettäviä asioita (esim. pitkäaikainen työttömyys, vakava fyysinen sairaus, ylivelkaantuminen) viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäksi tiedusteltiin mielipiteitä siitä, keitä yhteiskunnan pitäisi auttaa. Taustamuuttujina kyselyssä ovat muun muassa sukupuoli, ikä, tulot, talouden koko, korkein suoritettu koulutus sekä suuralue, maakunta, asuinkunnan tyyppi ja yli 67 000 asukkaan kunnat.

This survey, conducted by the newspaper Helsingin Sanomat in 2015, charted Finnish views on poverty and social security. The survey was conducted as part of the "Two Finlands - growing inequality" project, which in turn was part of the "Is Finland Becoming Polarized?" programme funded by Kone Foundation. The survey included two open-ended questions, q8 "Describe a person who is poor in Finland; how do you recognise a poor person?" and q9 "What kind of standard of living should a poor person settle for in Finland; what kind of life should the person have a chance at?", which received a large number of responses (q8 N:5,718 and q9 N:5,726) and can be utilised in qualitative analysis. Open-ended responses are only available in Finnish. First, the respondents' perceptions of poverty and the reasons for poverty were charted with statements concerning, for example, whether they thought that people who are poor had bad luck, did not have the same chances in life as other people, or were lazy, and that the level of social security benefits was too low or that poverty was an inevitable part of contemporary development. The respondents' trust in other people and in authorities was examined next and several statements were presented on basic social assistance. The statements included, for instance, whether the respondents thought that most people who received social assistance really needed it or that many applied for social assistance on fraudulent grounds. The respondents were also asked whether they agreed or disagreed with several statements on social security in general (e.g. whether differences in living standards were too large in Finland, people should take more responsibility of themselves, and rich people were greedy). Next, the respondents were asked to place their own social standing on a scale from those who are worst off to those who are best off. Challenging situations in life were examined with questions on how closely the respondents had experienced various situations, such as long-term unemployment, over-indebtedness, serious mental health problems, or substance abuse problems, during the previous two years. Questions also focused on the respondents' opinions regarding the help provided by society to various groups of people (e.g. the long-term unemployed, disabled or homeless persons, or those who were victims of violent crimes or had been lonely for a long time). Background variables included, among others, the respondent's gender, age, income, household size, highest level of education, NUTS2 and NUTS3 regions of residence, and degree of urbanisation of municipality of residence.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0366-2
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=2668f33b1653d50ef6c2ca8f42bc6dc99de3404b9de9b879e8d30e84812eeb08
Provenance
Creator Kainulainen, Sakari; Saari, Juho; Niemelä, Mikko; Erola, Jani; Kallio, Johanna; Kouvo, Antti; Helsingin Sanomat
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2020
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland