Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013

Ammattikorkeakoulukirjastojen käyttäjäkysely keräsi tietoa kirjastopalvelujen käytöstä sekä asiakastyytyväisyydestä. Kyselyllä kartoitettiin kirjastojen käyttöä yleensä, kirjastoja asiointi- ja oppimisympäristöinä, kokoelmia ja aineistoja, asiakaspalvelua, neuvontaa, ohjausta sekä tiedonhankinnan opetusta. Kirjaston käyttöä tutkittiin kysymällä kuinka usein ja miksi kirjastossa asioidaan. Tiedusteltiin myös syytä, jos vastaaja ei käy ollenkaan kirjastossa. Haluttiin tietää, mitä kirjaston palveluita ja kirjaston verkkopalveluita vastaajat käyttivät. Mikäli verkkopalveluja ei käytetty, tiedusteltiin syytä tähän. Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaajat asioivat puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen avulla kirjaston kanssa. Kysyttiin myös seuraako vastaaja kirjastoa sosiaalisessa mediassa. Kirjastoa asiointi- ja oppimisympäristönä, kirjaston kokoelmia ja aineistoja sekä asiakaspalvelua, neuvontaa, ohjausta ja tiedonhankinnan opetusta kartoitettiin esittämällä näitä palveluja koskevia väittämiä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan palveluja niiden tärkeyden ja toimivuuden suhteen. Pyydettiin myös kokonaisarviota kirjastopalvelujen tärkeydestä ja toimivuudesta. Lopuksi kysyttiin, miten kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet vastaajan työhön, opiskeluun tai muuhun toimintaan. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, opiskeluvuosi ja tieteenala.

The survey investigated user views on the libraries of universities of applied sciences (polytechnic libraries) in Finland. Main themes included types of library use, library collections, electronic library resources and other services provided, as well as the perceived impact of the services. First, the respondents were asked how often they visited the library they were evaluating, what they normally did when visiting the library, which library services and electronic resources they used, how often they contacted the library, and whether they followed the library on social media. Views were probed on the library as a service environment, library collections and resources, and advice and guidance provided for information seeking. The respondents were asked how well the library had succeeded as a whole in providing services. The ways in which the library services had benefited their work, studies or other activities were also explored. Background variables included the library evaluated, the respondent's gender, age group, student or staff group, discipline/field, and, for students, year of study.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2872
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a922e68a3de2bf83573f681f0e2741693703f503206cd38aa5145ceac37fef19
Provenance
Creator Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut; National Library of Finland. National Library Network Services
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2014
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland