Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1994

Aineistossa kartoitetaan monipuolisilla kysymyksillä vastaajan nykyistä ammattia, työn luonnetta, päätöksentekoa työpaikalla, työn sisältöä, vastaajan työuraa, koulutusta, perhe-elämää, lapsuutta ja vapaa-aikaa, taloudellista tilannetta ja osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan. Haastateltavilta kysyttiin useita kysymyksiä heidän nykyisestä ammatistaan, työpaikastaan, työajastaan, ylitöistä ja palkkauksesta. Työn luonnetta kartoitettiin kysymällä työtoverien sukupuolta, ATK-tekniikan käyttöä, ylenemismahdollisuuksia, työn itsenäisyyttä, työn rutiininomaisuutta ja päätöksentekoa työpaikalla. Lisäksi kysyttiin kuinka rasittavaksi vastaaja kokee työnsä henkisesti tai ruumillisesti, onko työpaikan työtahti kireä, onko töitä enemmän kuin ehtii tehdä, mitkä asiat merkitsevät eniten nykyisessä työpaikassa ja haluaisiko vastaaja siirtyä pois työelämästä erilaisin eläkejärjestelyin tai vaihtaa työpaikkaa. Työuraan ja koulutukseen liittyen kysyttiin mm. missä ammateissa vastaaja on toiminut, onko hän ollut työttömänä, miten pyrkii selviytymään työttömyydestä, mihin ammatteihin vastaaja on saanut ammatillisen koulutuksen ja onko saanut työssä koulutusta. Vastaajalta kysyttiin myös, kuka hänen perheessään hoitaa erilaiset kotiin liittyvät velvollisuudet, kuka päättää erilaisista perheeseen ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista ja keneltä hän uskoo saavansa apua taloudellisissa ongelmissa tai erilaisissa työhön, asumiseen tai yritystoiminnan aloittamiseen liittyvissä asioissa. Vastaajan osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan kartoitettiin kysymällä kuulukoo hän johonkin ryhmään tai järjestöön, onko hänet valittu niiden luottamustehtäviin ja kuinka usein hän osallistuu niiden tilaisuuksiin. Vastaajilta kysyttiin myös luottamusta erilaisiin instituutioihin ja erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien vakavuutta. Lisäksi vastaajalle esitettiin useita mielipidekysymyksiä ja väittämiä mm. tuloeroista, työhaluista, yhteiskuntaluokista, äänestämisestä, hallituksen ja valtion roolista, tasa-arvosta, politiikasta, köyhyyden syistä ja pärjäämisen edellytyksistä. Yrittäjiltä ja maanviljelijöiltä kysyttiin lisäksi yrityksen toimialaa, kokoa, työntekijöiden lukumäärää, kannattavuuden kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä tulevaisuuden suunnitelmia. Taustamuuttujina ovat tiedot mm. vastaajan koulutuksesta, syntymävuodesta, asuinläänistä, siviilisäädystä, lapsien lukumäärästä, puolison koulutuksesta ja ammatista, vanhempien ammateista sekä perheen taloudellisesta tilanteesta. Osa tutkimuksessa esitetyistä kysymyksistä on samoja kuin aineistossa FSD1046 Baltian muutos 1993.

In this survey, a varied set of questions were used to canvass the respondents' present professions, nature of work, decision-making in the work-place, content of work, careers, education, family life, childhood and leisure time, economic situation, and participation in social activities. The respondents were asked several questions about their present profession, place of work, working hours, overtime work, and salary. The nature of work was studied by asking about the gender of colleagues, use of computers, chances of promotion, decision-making in the work-place, job independence and whether the respondents did routine work or not. In addition, there were questions about how strenuous the respondents considered their jobs to be mentally and physically, whether they considered the pace of work hectic, whether the workload was too great in view of time constraints, which things they regarded the most important in their working place, and whether the respondents would have liked to retire from work by resorting to different pension plans or to change their working place. In relation to career and education, the respondents were asked in what professions they had been, whether they had ever been unemployed, how they managed to cope with unemployment, to which professions they had professional training, and whether they had received training at work. The respondents were also asked who in their household took care of the various responsibilities at home, who made the decisions over the various things related with family and leisure time, and who they believed could be of assistance in economic problems or various things connected with work, housing, or launching a business. The respondents' participation in social activities were canvassed by asking whether they were members in some group or organisation, whether they had held an elected office in those groups or organisations, and how often they had participated in their activities. The respondents were also asked about their trust in various institutions and about the seriousness of a host of social problems. In addition, the respondents were presented with several opinions and statements about income disparities, willingness to work, social classes, voting, the role of the government and the state, equality, politics, reasons of poverty, and prerequisites for coping with society. Entrepreneurs and farmers were asked about the field of activity of their enterprise, size of it, number of workers, profitability and factors affecting it, and plans for the future. Background variables included the respondent's education, year of birth, province of residence, marital status, number of children, education and occupation of the spouse, occupation of the parents, and the economic situation of the household. Part of the questions in the survey are the same as in FSD1046 Social Change in Baltic Countries 1993.

TodennäköisyysotantaProbability

ProbabilityProbability

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1045
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=7b00f15c86e41fe1224fd70f72cb66c5a76184f97e001838e29737b8f96d0427
Provenance
Creator Blom, Raimo; Melin, Harri; Nikula, Jouko
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2000
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland