Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996: ehdokkaat

Tässä tutkimuksessa vertailtiin kunnallisvaalien 1996 ehdokkaita vaalien valitsijoihin, puoluejäseniin ja valtuutettuihin. Suuri osa kysymyksistä suunnattiin sekä puolueiden että valitsijayhdistysten ehdokkaille, mutta yksi kysymyssarja sitoutumattomien roolista ja suhteesta puolueisiin oli suunnattu vain valitsijayhdistysten ehdokkaille. Kunnallisvaaliehdokkaita pyydettiin kertomaan, olivatko he olleet aiemmin kunnallisvaaliehdokkaina ja olivatko he tulleet valituiksi. Aineisto sisältää myös ehdokkaiden mielipiteitä tiedotusvälineiden roolista vaalikampanjan aikana ja tietoja siitä, millä tavalla ehdokkaat ovat hankkineet tietoja kuntalaismielipiteestä. Ehdokkailta kysyttiin myös puoluejäsenyyttä sekä mahdollisia luottamustehtäviä. Lisäksi heille esitettiin kunnallispolitiikkaan ja politiikkaan yleensä liittyviä väitteitä. Ehdokkaiden mielipiteitä tiedusteltiin kunnallis- ja europarlamenttivaalien yhtäaikaisesta järjestämisestä, kunnan-/kaupunginvaltuutettujen työn arvostuksesta ja kunnallisdemokratiasta. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, ammattiryhmä, ammatillinen koulutus ja työnantajan tyyppi.

In this survey, candidates in the 1996 municipal elections were compared with electors, party members and councilmen. Major part of the questions were addressed to the candidates of both constituency associations and parties. One set of questions, about the independent's role and relationship to political parties, was asked only of the candidates of constituency associations. The municipal election candidates were asked if they had been candidates before and whether they had been elected. The material contains also candidates' opinions on the role of the media during the election campaign and information on how the candidates had acquired information on the opinions of the electors in municipalities. The candidates were also asked about party membership and eventual elected offices. In addition, they were presented with statements concerning municipal politicy and politics in general. The candidates' opinions on the simultaneous arranging of municipal and the European Parliamentary elections, the appreciation of the work of councillors and municipal democracy. Background variables included the respondent's sex, age, occupational group, vocational education, and type of employer.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1021
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=3b9b0e14a20ee668833e0cbf471f510865154962917effe48536d8fb9aff5926
Provenance
Creator Borg, Sami
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2000
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland