Networking of Welfare Providers 1994: Municipalities

DOI

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voivatko hyvinvointipalveluiden tuottajat verkostoitua alueellisesti joustavaksi tukiverkostoksi. Tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta, onko kunnan sosiaalitoimi yhdistetty muiden hallintokuntien kanssa. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan organisaatiossaan viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia kuten henkilöstön lisääminen/vähentäminen, ostopalvelujen lisääminen/vähentäminen, yhteistyön lisääminen/vähentäminen vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan johdon tehtävien merkitystä organisaatiossa. Vastaajilta tiedusteltiin, onko kunnassa priorisoitu sosiaali- ja terveystoimen palveluja sekä ketkä priorisoinnin ovat tehneet. Vastaajilta kysyttiin myös, onko kunnassa luovuttu tai harkittu luopumista joidenkin palvelujen tuottamisessa, mikä palvelu olisi silloin kyseessä, kenelle palvelun tuottamisvastuu siirtyisi sekä onko palvelujen siirrosta jo neuvoteltu. Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri tahojen (esim. itseapu, omaishoito, seurakunnat, kunnan sosiaalitoimi) nykyistä ja tulevaa merkitystä hyvinvointipalvelujen tuottajana. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, ketkä ovat yhteistyökumppaneita eri asiakasryhmien kohdalla. Asiakasryhminä mainittiin mm. kotona asuvat vanhukset ja vammaiset, mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset sekä pitkäaikaissairaat. Yhteistyökumppani vaihtoehtoina olivat mm. omaishoito, vapaaehtoistoiminta ja yritykset. Lisäksi kysyttiin minkä asiakasryhmien palvelemiseksi on suunnitteilla yhteistyötä. Vastaajilta tiedusteltiin lisäksi onko olemassa ryhmiä, joille ei ole olemassa palveluja. Vastaajilta kysyttiin myös heidän virka-asemaansa. Taustamuuttujina olivat maakunta ja kunnan elinkeinorakenne sekä tilastomuuttujista tuotettu luokittelu kunnan sosiaalistaloudellisesta tilanteesta.

The aim of the study was to investigate whether welfare service providers could set up flexible regional support networks. The respondents were asked whether the municipality's social services sector had been administratively united with other sectors. One theme covered changes within the respondents' organisation in administration, personnel numbers, service structure, service privatisation, co-operation with other operators, etc. The respondents evaluated how central certain managerial issues (e.g. motivation of personnel, ensuring present service production, organisation's image) were in their organisation. They were asked whether social and health services had been prioritised, and by whom. One question asked whether any municipal welfare services were under consideration to be discontinued or had been discontinued, and which body did/could take care of these services afterwards. The respondents rated the present and future importance of various operators in the production of welfare services. One topic covered the co-operation between the municipality and other operators (e.g. non-governmental organisations, parishes, social and health enterprises) regarding different client groups. Client groups mentioned included the elderly, homeless, unemployed, drug and alcohol addicts, chronically ill, and persons with mental problems. The respondents were asked whether there were any new groups for whom there were no services. The respondents' professional status was charted. Background variables included the respondent's province, the socio-economic situation of the municipality (according to a categorisation derived from statistical variables), and the municipality's occupational structure.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd1154
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1154
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=d3548b3713e727ebbc40f5f2a9baf1975dd3e78a840faf7881880da73fa2c196
Provenance
Creator Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL); Finnish Federation for Social Welfare and Health (STKL)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland