Sosiaalibarometri 2011

Sosiaalibarometrit kartoittavat laaja-alaisesti vastaajien organisaatioiden tilannetta ja palveluiden vastaavuutta organisaation toiminta-alueen asukkaiden tarpeisiin. Vuoden 2011 sosiaalibarometrissä vastaajina olivat kuntien sosiaalihuollon, Kansaneläkelaitoksen toimistojen, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä terveyskeskuksien johtavissa asemissa olevat työntekijät. Vastaajilta kysyttiin organisaation henkilöstöresursseista mm. henkilökunnan määrän muutosta, henkilöstön riittävyyttä ja uusien työntekijöiden rekrytoinnin onnistuneisuutta. Kelan toimistoilta pyydettiin arvioita asiakaspalvelun eri osa-alueiden, kuten tiedottamisen ja neuvonnan, toimivuudesta toimistossa ja toimistoverkon muutosten seurauksista henkilöstön jaksamiseen. Kelan toimistoilta ja TE-toimistoilta kysyttiin myös verkkopalveluiden vaikutuksia asiakkaiden palveluun. Organisaatioiden toiminta-alueiden tilanteesta tiedusteltiin kuntien voimavarojen riittävyyttä palvelujen (mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen) tuottamiseen sekä väestön hyvinvoinnin kokonaistilannetta. Vastaajilta kysyttiin, onko joidenkin väestöryhmien hyvinvoinnin tila kehittynyt myönteisesti tai heikentynyt alueella ja mikäli on, miksi. Sosiaalihuollon johdolta kysyttiin myös onko alueella karsittu sosiaalipalveluita tai onko karsintoja suunnitteilla. Seuraavaksi kartoitettiin hyvinvointia tuottavia tahoja. Vastaajilta kysyttiin, millaisena he näkivät eri tahojen, kuten omatoimisuuden, perheen, ystävien sekä eri järjestöjen ja organisaatioiden kuten Kelan ja kunnan sosiaalitoimen nykyisen ja tulevan merkityksen hyvinvoinnin toteuttamisessa. Mikäli vastaajat arvioivat ihmisten oman vastuun tulevaisuudessa suureksi, tiedusteltiin heiltä myös mitä se tarkoittaa käytännössä ja millaisia muutoksia se edellyttää palvelujärjestelmältä. Sosiaalijohdon, Kelan toimistojen, terveyskeskusten ja TE-toimistojen vastaajilta kysyttiin mielipidettä näiden tahojen yhteistyön toimimisesta heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluissa. Heikossa työmarkkina-asemassa oleviin liittyen kysyttiin myös, millä taholla tulisi vastaajien mielestä olla heistä ensisijainen kokonaisvastuu ja vaatiiko heidän palveluidensa työnjako selkiyttämistä. Lisäksi näiltä tahoilta tiedusteltiin, katsoivatko he että työvoiman palvelukeskusten toimintamallia tulisi laajentaa. Vastaajia pyydettiin kertomaan, näkivätkö he yhteispalvelupisteet toimivana ratkaisuna palveluiden saatavuuteen julkisia toimipisteitä karsittaessa sekä olivatko he mukana yhteispalvelupisteessä. Sosiaalijohdon, Kelan toimistojen ja TE-toimistojen edustajia pyydettiin myös arvioimaan yhteispalvelupisteiden toimivuutta ja palveluidensa sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan soveltuvuutta yhteispalvelupisteisiin. Sosiaalihuollon ja terveyskeskusten edustajilta kysyttiin myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttamisen toteuttamisesta ja vaikutuksista omalla alueellaan. Palveluhankintoihin liittyen kysyttiin, oliko niissä käytetty kahden viime vuoden aikana neuvottelumenettelyä, suorahankintaa tai kumppanuussopimuksia. Näiltä tahoilta kysyttiin myös heidän mielipiteitään sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoittamis- ja järjestämisvastuista sekä Kaste-ohjelman tärkeimmistä painopisteistä. Lisäksi sosiaalijohtoa, terveyskeskusten johtoa ja sosiaalihuollon lautakuntien puheenjohtajia pyydettiin kertomaan, miten he arvioivat sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteen vastaavan alueen pitkän aikavälin muutoshaasteisiin. Kelan toimistojen vastaajilta kysyttiin vielä, millä perustein he tutustuivat saamiinsa eri tahojen tutkimusraportteihin. Terveyskeskuksilta taas tiedusteltiin, olivatko he varautuneet uuden terveydenhuoltolain antamaan asiakkaan mahdollisuuteen valita haluamansa terveyskeskuksen ja terveydenhuollon ammattilaisen. Taustatietoina olivat vastaajan organisaatio, vastuualue, koulutustausta, organisaation sijaintialue ja alueen kuntaryhmitys.

This wide-ranging survey charted expert opinion on the welfare of Finnish citizens, and on the present state of welfare services. The respondents were managers or management groups of municipal social services offices, municipal health centres (primary health care), employment offices, local offices of the Social Insurance Institution of Finland (Kela), and chairs of municipal social services boards. There were separate questionnaires for each organisational sector, with somewhat differing questions for each. The questions common to all organisations studied perceptions of the organisational sector's performance in customer service (e.g. notifying about existing services, availability of services), welfare of population in the municipality, positive/negative developments in the circumstances of some population groups, significance of various actors and institutions in the welfare of citizens, and suitability of one-stop shops for public service provision. The questions not common to all organisations charted, among others, the financial situation of the organisational sector in the municipality, possibilities of ensuring service provision to citizens with the existing resources, human resources, plans to cut services or benefits, use made of opportunities provided by the Internet, service provision for people with low employment prospects and cooperation between organisational sectors to provide such services, participation in and outcomes of one-stop shops for service provision, and competitive tendering. Background variables included the respondent's organisational sector, area of responsibility, and education as well as the major region and type of municipality in which the organisation was located.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:ula-201511091361
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=22f350e6f34b1387344f49915622201449730f94b4e8e6782d929b7f3b00a8ef
Provenance
Creator Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL); Finnish Federation for Social Welfare and Health (STKL)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2014
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland