Trygghetsmätning i Skaraborg 1998

DOI

Security measurement in Skaraborg 1998 is a student essay (c level) in social psychology conducted at Skövde University. The data material has been made available with the approval of supervisor Bo Eriksson, University of Gothenburg. The survey has been conducted in cooperation with the County Police Office in Skaraborg and Skaraborg County Council, and aims to serve as a basis for the police in its work to reduce crime and increase security in the project "Allas vårt ansvar". Data content includes information on perceived safety in the municipality, measures to increase personal safety, perceived crime and perceived security for the police. Purpose: The purpose of the study is to provide a picture of people's level of safety and an idea of ​​what affects the level of safety and to serve as a basis for the police's practical work.

Trygghetsmätning i Skaraborg är en studentuppsats på c-nivå i socialpsykologi utförd vid Högskolan i Skövde. Datamaterialet har tillgängliggjorts med godkännande av handledare Bo Eriksson Göteborgs universitet. Undersökningen är utförd i samarbete med Länspolismyndigheten i Skaraborg och Skaraborgs landsting, och syftar till att fungera som underlag för polisen i dess arbete att minska brottsligheten och öka tryggheten i projektet "Allas vårt ansvar". Teoretiskt vilar uppsatsen på de socialpsykologiska teorierna om sociala representationer och Thomas-teoremet. En postenkät har skickats till 6000 skaraborgare boende inom länet, fördelat på 400 per kommun. Datamaterialet innehållet bland annat uppgifter om upplevd trygghet i kommunen, åtgärder för att öka den personliga säkerheten, upplevda brott och upplevd trygghet för polisen. Syfte: Syftet med studien är ge en bild av människors trygghetsnivå och en uppfattning om vad som påverkar trygghetsnivån samt att fungera som underlag för polisens praktiska arbete.

6000 skaraborgare boende inom länet, fördelat på 400 per kommun

Probability: Cluster: Simple random

Sannolikhetsurval: klusterurval: obundet slumpmässigt

Probability

Sannolikhetsurval

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002428
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e6eb46c46154d0bbd845d9a8ce2210c9fda2188c548680a07989ba890a26b9c5
Provenance
Creator Eriksson, Bo G; Gustavsson (student), Jennie; Kristoffersson (student), Frida; Norlin (student), Marie-Louise
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2006
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige