Epse Waterdijk-West

In januari 2012 heeft Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol) in opdracht van Rotij Planontwikkeling een Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd in plangebied Waterdijk-West. Aanleiding was de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Doel van het onderzoek was de eventuele aanwezig archeologische waarden op te sporen en indien aanwezig te waarderen. Door middel van 6 proefsleuven van ca. 100 bij 3 m is gepoogd een beeld te krijgen van de landschappelijk en archeologische situatie binnen het plangebied. Uiteindelijk is een zevende sleuf aangelegd om een aangetroffen sporenscluster beter te kunnen waarderen. Het onderzoek heeft geresulteerd in de ontdekking van drie ruimtelijke en chronologische gescheiden vindplaatsen. Eén vindplaats bevindt zich op een kleine noord-zuid georiënteerde dekzandrug in het zuidoosten van het plangebied. Op de rug zijn nederzettingssporen en vondsten uit de periode late bronstijd/ijzertijd aangetroffen, waaronder tenminste één structuur. Binnen de tweede vindplaats in het noordoosten van het plangebied zijn minimaal twee, mogelijk drie, structuren aangetroffen uit de late middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd. Verder is hier een aantal greppels aangetroffen. De derde en laatste vindplaats bestaat uit een in opdracht van de Duitse bezetter aangelegde antitankgracht uit de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. De antitankgracht is op luchtfoto’s uit deze periode goed te herkennen. De gracht maakte onderdeel uit van een grootschalig verdedigingsstelsel rond de stad Deventer. De twee vindplaatsen uit de periode late bronstijd/ijzertijd en de periode late middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd blijken behoudenswaardig. Advies luidt dan ook deze twee vindplaatsen te behouden: hetzij door aanpassing van de bouwplannen (behoud in situ), hetzij door opgraving en documentatie (behoud ex situ).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z38-ufun
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-k13e-jv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:57194
Provenance
Creator Geer, P. van de; Goossens, T.A.
Publisher Archol
Contributor Goddijn, M.; Knippenberg, S.; Meurkens, L.; Archeologisch Onderzoek Leiden
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg; text/xml; access / mdb en csv; mapinfo / mif en mid
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.199 LON, 52.228 LAT); Gelderland; Lochem; Epse; Waterdijk-West; 33F (kaartblad)