Kirkon henkilöstön työ sosiaalisessa mediassa 2012

Tutkimuksessa kartoitetaan seurakuntien verkkotyön organisointia ja nykytodellisuutta sekä työntekijöiden osaamista ja asenteita sosiaalisessa mediassa tehtävää työtä kohtaan. Tutkimuksessa tarkastellaan myös kirkon verkkotyön tulevaisuuden mahdollisuuksia ja toiveita työntekijöiden kokemuksen kautta. Aluksi käsiteltiin työn organisointia kysymällä tietokoneen ja Internetin käytöstä työssä sekä työskentelystä sosiaalisessa mediassa. Kysyttiin myös, miten verkossa yhteensä käytetty aika jakaantuu erilaisten tehtävien kesken. Kysymykset käsittelivät myös työntekijöiden osallistumista kirkon työntekijöille tarkoitettuun sosiaalisen median koulutukseen. Seuraavaksi kerättiin käsityksiä ja kokemuksia verkossa tehtävästä työstä. Näitä kartoitettiin esittämällä lukuisia väittämiä mm. työyhteisön suhtautumisesta verkkotyöhön, verkossa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta sekä kuinka tärkeinä erilaisia asioita pidettiin kirkon verkkotyössä. Kysyttiin myös kokemuksista erilaisista sisällöntuotannon muodoista, sosiaalisen median käyttöön motivoivista tekijöistä, millaiseksi työ sosiaalisessa mediassa koettiin sekä millaisia asioita pidettiin seurakunnan kannalta mielekkäinä sosiaaliseen mediaan osallistumisen muotoina. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikäryhmä, työskentelyhiippakunta, seurakunnan kokoluokka, työskentelypaikkakunnan tyyppi, työskentelyaika kirkon palveluksessa ja työtehtävä. Taustamuuttujien yhteydessä kysyttiin myös kuinka usein vastaaja lukee Raamattua, rukoilee ja kuinka teologisesti konservatiiviseksi tai liberaaliksi hän tuntee itsensä. Lisäksi kysyttiin, missä määrin vastaajan hengellisen viitekehyksen määrittävät ev. lut. kirkossa vaikuttavat herätysliikkeet ja muut uskonnolliset liikkeet.

The survey charted social media work done in the Evangelical Luther Church of Finland, as well as social media skills and attitudes towards social media. The survey began with questions on the respondents' use of social media and the Internet both in their work and in their leisure time. The respondents were also asked why they began working in social media and whether the time reserved for social media work was sufficient. Next, they were asked about the type of social media work that their parish did. The choices included: live streaming of church services, online discussions on the Internet in different forums, and contacting the youth, for example, through Facebook. Next, the survey charted respondent views on who in the church should be responsible for different types of social media work, such as building new social media services or marketing them. The respondents' views on social media education provided by the church were also studied. Those who had not participated in the social media education were asked why not. One question focused on what kind of support the respondents would like to have for social media work. In the next part, attitudes and experiences regarding web-based work and social media were investigated. The respondents were asked to what extent they agreed or disagreed a number of statement covering, for example, work community attitudes towards web-based work, interaction on the Internet, different ways of using social media, and motivation for social media use. The background variables included the respondents' age, gender, size of the parish, the type of municipality they worked in, the time they had worked for the church and their occupation. The respondents were also asked how often they read the Bible and prayed, and how conservative or liberal they felt their theological views were. Furthermore, the respondents were asked how much of their spiritual framework was influenced by revivalist movements and other religious movements within the Evangelical Lutheran Church.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3081
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ac74dcfbf88877fbf5eb1350b11617fdc41fb773ca12c52448f9aab9d036b403
Provenance
Creator Ketola, Kimmo; Hintsala, Meri-Anna
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2016
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland