Plangebied Oosteindedriehoek (OED) te Aalsmeer, gemeente Aalsmeer; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

In opdracht van Kragten B.V. heeft RAAP in november 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Oosteindedriehoek te Aalsmeer in de gemeente Aalsmeer. Op grond van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een middelhoge archeologische verwachting voor bewoningssporen of ander intensieve vormen van landgebruik uit het neolithicum, indien kreekgeulen en aanliggende oevers met een goeddeels intacte bodemopbouw aanwezig zijn (inclusief ontkalkte, goed gerijpte en/of humeuze lagen). Voor sedimenten die in een lager gelegen milieu of op enige afstand van deze geulen zijn gevormd (wad-, getijde- en niet goed gerijpte kwelderafzettingen) bestaat een lage archeologische verwachting. Uit de boringen is duidelijk geworden dat binnen het plangebied de laatstgenoemde situatie geldt. Daarom geldt er op grond van het verkennend booronderzoek een lage verwachting voor archeologische resten uit het neolithicum. Archeologische resten uit de periode bronstijd tot en met de nieuwe tijd werden op grond van het bureauonderzoek niet verwacht. De resultaten van het verkennend booronderzoek geven gee n aanleiding om deze verwachting aan te passen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen archeologische resten bedreigd worden. Daarom wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2zz-pc2k
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7r-zvzk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241806
Provenance
Creator Leuvering, J.H.F. (RAAP)
Publisher RAAP Archeologisch adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch adviesbureau
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; .pdf; .xlsx
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.811 LON, 52.283 LAT); Netherlands