Lennonjohtajien ammatti-identiteetti 1996

Aineisto koostuu lennonjohtajien ryhmähaastatteluista, joissa on kysytty käsityksiä heidän työstään, työyhteisöstään, suhteestaan työnantajaan ja ammattiliittoonsa. Aineisto sisältää 15 lennonjohtajien vapaamuotoista ryhmähaastattelua, kaksi yksilöhaastattelua ja Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n kolmen hallituksen jäsenen ryhmähaastattelun. Aineistossa lennonjohtajat keskustelevat ammattiin päätymisestään, työmotivaatiostaan ja lennonjohtotyön keskeisistä piirteistä. Esille nousevat lennonjohtajien palkkaukseen liittyvät yleiset käsitykset ja lennonjohtajien omat näkemykset palkkauksestaan. Tärkeässä osassa ovat myös työn kuormittavuus, ns. 'läheltä piti' -tilanteet ja lennonjohtajien suhde lähityönjohtoon sekä Ilmailulaitokseen työnantajana. Kussakin haastattelussa on tutkijan lisäksi ollut aina kolme operatiivista lennonjohtajaa (yhdessä haastattelussa poikkeuksellisesti neljä lennonjohtajaa). Haastattelujen sisältöön on olennaisesti vaikuttanut aineistonkeruun ajankohta: muutamaa kuukautta aiemmin, helmikuussa 1996, olivat lennonjohtajien ammattijärjestön ja Ilmailulaitoksen väliset erimielisyydet purkautuneet työtaistelu-uhaksi.

The study consists of group interviews with air traffic controllers in eight civil aviation administration units. Air traffic controllers discussed their work motivation, main characteristics of the job, work load, "near miss" incidents, and relations with their supervisors and the Finnish Civil Aviation Administration (i.e. the employer). Public perception versus the controllers' own perceptions of their wage level were discussed. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1270
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6cb0a5881fb7b0be5bcf1d19c4bd08f9e0dc3c081788ff246081a281ed4de76f
Provenance
Creator Palukka, Hannele
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland