Finnish EU Attitudes 2007

Tässä aineistossa kartoitetaan suomalaisten näkemyksiä EU-jäsenyydestä, ulkopolitiikasta ja sen hoitamisesta, Suomen ja Venäjän suhteista sekä mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Aluksi kysytään, kuinka kiinnostuneita vastaajat ovat EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista ja kuinka hyvin he katsovat tuntevansa niitä. Seuraavaksi esitetään runsaasti EU-jäsenyyttä ja kansainvälisiä kysymyksiä koskevia väitteitä. Väitteissä käsitellään esimerkiksi EU:n jäsenmaksuja, yleisestä asevelvollisuudesta luopumista Suomessa, puolustuspolitiikkaa, Suomen suhteita muihin Pohjoismaihin, globalisaatiota, eri EU-jäsenmaaehdokkaita ja ilmastopolitiikkaa. Sen jälkeen arvioidaan Suomen ulkopolitiikkaa. Vastaajille luetellaan ajankohtaisia kansainvälisiä asioita ja he pohtivat, minkä verran Suomen ulkopolitiikan tulisi keskittyä kuhunkin kysymykseen. Arvioitavia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi suhteet Venäjään ja Baltian maihin, pohjoismainen puolustusyhteistyö, kehitysyhteistyön määrärahojen lisääminen, kansainvälisten kriisien sovittelu ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Lisäksi vastaajat antavat arvosanan Suomen ulkopolitiikan hoidosta siitä vastuussa oleville henkilöille ja tahoille (muun muassa presidentti, pää-, ulko-, ja puolustusministeri sekä kolme viimeisintä hallitusta). Seuraavaksi tarkastellaan EU:n toimintaa. Vastaajilta tiedustellaan, onko EU:n toiminta muuttunut heistä jollakin tavalla viime aikoina koskien esim. Suomen vaikutusvaltaa, EU:n vahvuutta taloudellisena toimijana maailmassa tai unionin avoimuutta/läpinäkyvyyttä. Vastaajilta kysytään myös mielipidettä Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja kuinka tärkeänä he pitävät niiden ratkaisua. Arvioitavana ovat muun muassa Venäjän puutullit ja muut kaupan esteet sekä Pietarin alueen Itämerelle aiheuttama ympäristökuormitus. Sen jälkeen vastaajat pohtivat Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia eri asioihin, kuten kansainväliseen vaikutusvaltaan, puolustusmenojen osuuteen budjetista ja henkilökohtaiseen turvallisuudentunteeseensa. Lopuksi vastaajat arvioivat globalisaation vaikutusta omaan työhönsä ja kertovat kuinka he suhtautuvat nykyisin EU-jäsenyyteen, euroon siirtymiseen ja keväällä 2004 tapahtuneeseen EU:n laajentumiseen. Taustamuuttujia ovat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, toimiala, maakunta, ammattiryhmä, ammatillisen keskusjärjestön jäsenyys ja jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänestäisi.

The survey charted Finnish public opinion on the European Union membership, foreign policy, the relationship between Finland and Russia, and the potential NATO membership. The respondents were first asked how interested they were in matters related to the Finnish EU membership, and how well they thought they were informed about these matters. The survey also carried a number of statements relating to the EU membership and international issues, such as the EU membership fee, abolishing compulsory military service in Finland, defence policy, the relationships between Finland and the other Nordic countries, globalisation, various countries applying for EU membership, and climate policy. Finnish foreign policy was canvassed by presenting the respondents with a list of current international issues (e.g. the relationships with Russia and the Baltic States, Nordic defence cooperation, increasing development cooperation funds, mediating international crises, preventing climate change) and asking them to what extent Finnish foreign policy should concentrate on each topic. The respondents also graded the bodies responsible for foreign policy in Finland (the President, Prime Minister, Minister of Foreign Affairs, Minister of Defence, three last governments, etc.). Some questions focused on the EU and its actions. The respondents' views were queried on changes in the EU's actions in view of Finland's influence, the strength of the Union as an economic actor in the world, and the openness/transparency of the Union. The respondents' opinions on the current questions connected to the relationship between Finland and Russia (e.g. Russian wood tariffs, other obstacles to trade, the St. Petersburg area's environmental load to the Baltic Sea) and the importance of solving them were charted. The potential effects of Finnish NATO membership on various issues, such as international influence, the share of defence expenditure in the budget, and the personal feeling of safety were also examined. Finally, the respondents estimated the influence of globalisation on their work and gave their current opinion on the EU membership, the transition to the euro, and the EU enlargement in May 2004. Background variables included the respondent's gender, age group, size of municipality of residence, region of residence (NUTS3), basic and vocational education, economic activity, industry of employment, occupation group, trade union membership, and which party R would vote for if the parliamentary elections were held at the time of the survey.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2356
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c2227febc4e3b932762e83cdcf30fb410180d30d3dc8d928c5e9ae7acf6e9ef2
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Yhdyskuntatutkimus; Finnish Business and Policy Forum (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland