Yhteiskunnallinen muutos Venäjän Karjalassa 2002

Yhteiskunnallinen muutos Venäjän Karjalassa 2002 tarkastelee petroskoilaisten, kontupohjalaisten ja prääsäläisten työntekoa, taloudellista toimeentuloa, joukkotiedotusvälineiden seurantaa ja muutoksen kokemista. Työntekoa ja työoloja kartoitettiin useilla kysymyksillä vastaajan työpaikasta, työn ja koulutuksen vastaavuudesta, työsopimuksesta, sivutyöstä, työvälineistä, työn autonomiasta, työn henkisestä ja fyysisestä rasittavuudesta sekä työpaikan päätöksenteosta. Myös haastateltavien taloudellista tilannetta, toimeentuloa, ansioita, sosiaalietuuksia ja elintasoa tiedusteltiin. Demokratiaan ja kansalaistoimintaan liittyen kysyttiin, kuinka autonomisia Karjalan päättäjien pitäisi olla suhteessa Moskovaan ja kuuluko vastaaja johonkin ryhmään tai järjestöön. Myös eri päätöksentekijöiden vaikutusvaltaa ja vastaajien luottamusta erilaisiin instituutioihin arvioitiin. Lisäksi vastaajalle esitettiin useita mielipidekysymyksiä ja väittämiä mm. tuloeroista, työhaluista, johtajuudesta, päätöksenteosta, tasa-arvosta, politiikasta, köyhyyden syistä, pärjäämisen edellytyksistä, kansallisesta identiteetistä, sekä yhteiskunnan, valtion ja yksilön rooleista. Lisäksi selvitettiin haastateltavien ulkomaanmatkoja. Lopuksi tarkasteltiin tiedotusvälineiden käyttöä ja median vaikutusta. Kysyttiin mm. kuinka usein vastaajat katsovat televisiota, kuuntelevat radiota, lukevat eri sanomalehtiä ja miten he hankkivat kyseisiä lehtiä luettavakseen. Haastateltavilta kysyttiin myös, mitä tietolähteitä he käyttävät eri, lähinnä politiikkaan ja talouteen liittyvien, uutisten seuraamisessa, millainen vaikutus medialla on ihmisten mielialaan ja onko vastaaja ollut yhteydessä median edustajiin. Lisäksi tiedusteltiin aikooko vastaaja äänestää tulevissa Karjalan tasavallan päämiehen vaaleissa ja kuka on oma suosikkiehdokas. Vastaajia pyydettiin arvioimaan Karjalan median parhaita ja huonoimpia piirteitä. Haastateltavilta tiedusteltiin vielä tietokoneen, matkapuhelimen ja internetin käytöstä. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikäluokka, syntymävuosi, siviilisääty, lasten lukumäärä, kotitalouden koko, koulutus, ammatti, toimiala, työaika, työpaikan koko, bruttotulot, asumismuoto, kansallisuus sekä puolison ammatti.

Social change in Russian Karelia was surveyed by asking residents of Petrozavodsk, Konopoga and Preaza questions about their work, financial circumstances, media use and experiences of change. Work and working conditions were charted by questions pertaining to the respondents' workplace, employment contract, second job, work autonomy, physical and mental strenuousness of work, work equipment, decision-making in the workplace, and the correspondence between education and work. Further questions covered the respondents' financial situation, livelihood, income, welfare benefits, and standard of living. Some questions charted the respondents' opinions on democracy and civic participation, as well as on the power of various decision-making bodies. They were also asked how much autonomy Karelian authorities should have from Moscow. The respondents' trust in various institutions, organisations and groups was examined, as well as their participation in various organisations. They were also presented with a set of attitudinal statements on income disparity, willingness to work, leadership, decision-making, equality, policy, causes of poverty, prerequisites for success, national identity, and the roles of the state and the individual. In addition, the respondents' trips abroad were canvassed. The use and influence of the media were studied. The respondents were asked how often they watched television, listened to the radio, read different newspapers, and how they obtained these newspapers. They were also asked which sources of information they used to get news, what kind of influence they thought the media have on public sentiment, and whether they had been in contact with representatives of the media. Some questions pertained to whether the respondents were going to vote in the upcoming elections of the Head of the Republic of Karelia, and who they would like to see elected. Satisfaction with the Karelian media was surveyed, as well as computer, mobile phone and Internet use. Background variables included the respondent's gender, age group, year of birth, marital status, number of children, household size, education, occupation, industry of employment, working hours, size of workplace, gross income, type of accommodation, nationality, and spouse's occupation.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2288
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=54aa7f7517edce710ff4e0a8cdca2b97709909b5dbe89a3fe72bf019b4eb5dbc
Provenance
Creator Blom, Raimo; Melin, Harri; Pietiläinen, Jukka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Venäjä; Petroskoi; Kontupohja; Prääsä; Russia; Petrozavodsk; Konopoga; Preaza; Venäjä; Russia