Tampere Praksis: Service Counsellor and Service Manager Views on Family Service Counselling 2016

Aineisto sisältää Tampereen kaupungin perhepalveluiden palvelupäällikön yksilöhaastattelun ja kolmen palveluohjaajan ryhmähaastattelun. Haastattelut toteutettiin kahdella eri sosiaaliasemalla Tampereella. Aineisto on kerätty osana laajempaa Tampere Praksis tutkimushanketta. Haastattelukysymykset rakentuivat neljän eri teemaan ympärille. Käsiteltävät teemat olivat palveluohjaajan työnkuva, perhepalvelut palveluohjauksen kontekstissa, palveluohjauksen asiakkuudet sekä perhepalveluiden kehittäminen. Kukin teema sisälsi useampia yksittäisiä kysymyksiä. Palvelupäällikön yksilöhaastattelussa ja palveluohjaajien ryhmähaastattelussa käytettiin eri kysymysrunkoja. Taustatietoina on mainittu haastateltavien ammattinimike ja sukupuoli.

The data consist of two interviews with staff members of Finnish social welfare offices for families with children: an individual interview with a service manager and a group interview with three case management service counsellors. The interviews took place at two different social welfare offices in Tampere. The data were collected as part of the Tampere Praksis Project. The interviews were structured around four main themes: the work tasks of a case management service counsellor, family services in the context of case management, client work, and development of family services. Each theme contained a set of individual questions. The individual interview and the group interview consisted of different questions. Background information included the interviewee's job title and gender. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3147
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=dbf5f4afdc28c15d5f11582f6c68004d96a4f1e2026332db45cfee8d0f82cd50
Provenance
Creator Tampere Praksis; Tampere Praksis Project
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2017
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Tampere; Finland; Tampere; Suomi; Finland