Mediebarometern 1981

DOI

The first Media Barometer was conducted in 1979 and since then the survey has been carried out annually. The purpose is to explore how the Swedish population is using different media during an average day. In 1981 the respondents were asked if they had been doing any of the following the day before: watching video, listening to record player or tape recorder. If so, they were asked for how long period. They were also asked if the had been reading any of the following the day before: morning paper, evening paper, weekly magazine or any other magazine, or book. If so, they were asked how many and for how long period. In 1981 the questions concerning radio listening habits also included questions on which newscasts the respondent listened to. Background variables includes information on age, gender, education, occupation, and household composition. Purpose: Describe the trends and changes in people's use of mass media.

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier. Syfte: Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Urvalet är riksomfattande och slumpmässigt, draget från registret över totalbefolkningen, och omfattar personer födda 1902-1972.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Telephone interview

Telefonintervju

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/000961
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ba498299867681f0c15623b9dc3c5a2132b4c9aeab425689b95550287cdcbbb7
Provenance
Creator Radio Sweden; Publik- och programforskning, Sveriges Radio
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2000
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Fine Arts, Music, Theatre and Media Studies; Humanities; Life Sciences; Music; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige