Informal Care and Employment 2008-2009

DOI

Aineisto koostuu läheistään säännöllisesti hoitavien työssäkäyvien henkilöiden haastatteluista vuosilta 2008 - 2009 ja pääteemana on työssäkäynnin ja omaishoidon yhdistäminen. Haastatteluissa käsitellään laajasti omaishoivaa, työelämää, perhettä, sosiaalisia suhteita, vapaa-aikaa, palvelujärjestelmää ja ajatuksia tulevasta. Haastateltavat hoitavat useimmiten vanhempiaan, mutta mukana on myös muita lähisukulaisia hoitavia. Tutkimus on osa kansainvälistä WoCaWo-projektia (Working Carers and Caring Workers: Making Paid Employment and Care Responsibilities Compatible?). Projektin suomenkielinen nimi on: Omaishoito, palkkatyö ja identiteetit: Mitä hoivavelvollisuuksien ja työssäkäynnin yhteensovittaminen edellyttää?. Projektin Suomen ryhmään kuuluvat Jyväskylän yliopisto, Työterveyslaitos ja Kehitysvammaliitto, ja hanketta rahoitettiin Suomen Akatemian Työn- ja hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimusohjelmasta. Haastatteluissa tiedustellaan aluksi haastattelijan antamasta omaishoivasta: kenelle sitä annetaan, milloin hoivasuhde alkoi, miten teki päätöksen auttamisesta ja millaista annettu apu on. Edelleen haastateltavalta kysytään auttamistyössä jaksamisesta ja mahdollisista riittämättömyyden tunteista. Seuraavaksi käsitellään haastattelijan työntekoa ja sen merkitystä elämässä. Kysymyksissä tiedustellaan muun muassa omaishoidon vaikutuksista työntekoon ja työnantajan sekä työtovereiden suhtautumisesta omaishoivan antamiseen. Seuraavaksi haastatteluissa käsitellään hoivan järjestämistä perheessä ja haastateltavan vapaa-ajan viettoa. Haastateltavalta kysytään perheenjäsenten välisistä suhteista, auttamistyön vaikutuksista pari- ja perhe-elämään, lomien vietosta ja harrastuksista. Lisäksi keskustellaan niin hoivattavalle kuin hoitajalle saatavilla olevista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä niiden laadusta, saatavuudesta ja riittävyydestä. Lopuksi keskustellaan siitä, millaisena haastateltava näkee tulevaisuuden ja onko omaisen hoito on muuttanut henkilökohtaisia elämänarvoja tai ajatuksia ikääntymisestä. Häneltä tiedustellaan myös mielipidettä yhteiskunnan omaishoitoon suhtautumiseen ja omaishoivaajille kohdistettavaan lakisääteiseen hoitovapaaseen. Haastattelut ovat vapaamuotoisia, niinpä teemat eivät aina esiinny esitetyssä järjestyksessä. Haastatteluiden taustatietoina ovat haastateltavan peitenimi, syntymävuosi, siviilisääty, perheellisyys, isovanhemmuus, sisarusten olemassaolo, ammatti, toimiala, työnantajasektori, auttamisen syy, asumisjärjestelyt, auttamisen useus ja saatu virallinen apu. Osa taustatiedoista on kerätty tutkijoiden toimesta haastattelulitteraatioista varsinaisen aineistonkeruun jälkeen.

The data consist of the interviews of people in paid work who regularly cared for a person close to them. The interviews were conducted in 2008 and 2009 and the main theme was combining paid work and informal care. The interviews cover, among others, informal care, employment, family and social relationships, leisure time, public services, and future. The study was part of an international WoCaWo project (Working Careers and Caring Workers: Making Paid Employment and Care Responsibilities Compatible?). The Finnish members of the project included the University of Jyväskylä, Finnish Institute of Occupational Health, and Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities. The project membership was funded by the Research Programme on the Future of Work and Well-being of the Academy of Finland. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd3072
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3072
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202101221226
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=afc5c582e796d392584a7aadb74af50d0942f0af418abaf307bedd4b10223d1e
Provenance
Creator Kröger, Teppo; Jolanki, Outi; Leinonen, Anu
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2016
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland