Gerontological Social Work 2000: Interviews

DOI

Tutkimuksessa pyrittiin saamaan vanhusten parissa toimivien sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä omasta työstään, sen merkityksestä ja sen tulevaisuudesta. Haastatteluihin osallistui 13 työntekijää erilaisista vanhustenhuollosta vastaavista laitoksista Turussa. Tutkimuskysymyksiä oli 6, jokaiselle kysymykselle oli apukysymyksiä. Ensimmäinen kysymys koski työn sisältöä. Vastaajien pyydettiin kuvailemaan päivittäisiä työtehtäviään. Apukysymyksissä pyydettiin luonnehtimaan työpäivää ja sen etenemistä, työn sisältöä ja tehtäviä sekä antamaan tyypillinen esimerkkitapaus työpäivästään. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin työssä vaadittavasta ammatillisesta osaamisesta. Apukysymykset koskivat vastaajien käsitystä ammattitaidosta, niiden edellytyksiä, työssä edellytettäviä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja sitä, miten vastaajat näkevät oman työnsä eroavan muiden vanhustenhuollon työntekijöiden työstä. Kolmannessa kysymyksessä tiedusteltiin vastaajien tarvitsemia eritystaitoja ja -tietoja. Apukysymyksissä pyydettin tarkentamaan tilanteita joissa erityistaitoja tarvitaan. Neljännessä kysymyksessä vastaajilta kysyttiin siitä miten työn vaatimukset ovat muuttuneet viimeisten 5-10 vuoden aikana. Apukysymyksissä kysyttiin asioita, joissa muutoksia on tapahtunut, mistä muutosvaateet tulevat, ovatko ne lisääntyneet tai vaikeutuneet ja mikä sosiaalityöntekijän rooli / tehtävä muutoksessa on. Viides kysymys koski vanhustenhuollontyön tulevaisuutta. Apukysymyksissä tiedusteltiin sitä, miltä tulevaisuus näyttää, miten työntekijät sen kokevat, miten he pyrkivät vastaamana tulevaisuuden haasteisiin ja onko tulevaisuus uhka vai mahdollisuus. Viimeisessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin kuvailemaan sitä, miten he itseään kehittäisivät vanhustenhuollon sosiaalityöntekijöinä. Apukysymyksissä vastaajia pyydettiin luonnostelemaan omia kehittymistarpeitaan.

In the study, Finnish social workers working with the elderly were interviewed about their work, its significance, ways of improving it and its future. The data consist of 13 transcribed interviews in Finnish. The respondents were asked about their their typical working day, job tasks and content, professional and personal equirements for the work, changes in the requirements overr the last 5-10 years, role of social workers in elderly care, development needs relating to work, and expectations for the future. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

HaastatteluInterview

InterviewInterview

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2387
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2387
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8ae528d5cb86747aa038d90be987184a1aad6a2e3121b61a2c07e9d4815040ee
Provenance
Creator Salonen, Kari
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland