Yhteiskunnalliset erot nyky-Venäjällä 1990

DOI

Tutkimus on osa sarjaa, jossa kartoitettiin venäläisten sosioekonomista eriarvoisuutta ja työelämää. Ainestosarja, johon tämä tutkimus kuuluu, kattaa vuodet 1990, 1998, 2006 ja 2015, mikä mahdollistaa ajallisen muutoksen tutkimisen. Eriarvoisuus ymmärretään tutkimuksessa ammatin, sosiaalisen liikkuvuuden, omaisuuden ja tulojen kautta, mutta siihen liittyvät myös asenteet, politiikka ja uskonto. Tutkimuksessa haluttiin yhdistää ihmisten olosuhteet heidän arvoihinsa pyrkimyksenä tutkia näiden kahden välistä vuorovaikutusta. Suurin osa kysymyksistä koski työelämää ja työpaikan ilmapiiriä. Tutkimuksessa kysyttiin muun muassa sijoittumisesta julkiselle tai yksityiselle sektorille, suhteesta esimieheen, työpaikan itsenäisyydestä, ylenemismahdollisuuksista ja työn valvonnasta. Lisäksi kysyttiin kyvystä osallistua työpaikkaa koskevaan päätöksentekoon, työpaikan konfliktien luonteesta sekä työpaikan yhteisöllisyydestä. Tutkimuksessa kysyttiin myös perhetaustaan, koulutukseen, sosiaaliseen asemaan, uskomuksiin ja ystäväpiiriin liittyviä kysymyksiä. Vastaajilta selvitettiin muun muassa heidän vanhempiensa, puolisojensa ja ystäviensä sosioekonomista asemaa. Lopuksi selvitettiin vastaajien työllisyyttä. toimeentuloa, varallisuutta ja käsityksiä oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. Vastaajia pyydettiin esimerkiksi valitsemaan listasta mitä hyödykkeitä he omistavat. Taustamuuttujina ovat työantajasektori, työllisyyshistoria, ammattiasema, koulutus, ikä, siviilisääty, lasten lukumäärä, lasten ikä, sukupuoli ja kotitalouden kestotavarat.

This study is part of a survey series that charts various issues characterising social differentiation in contemporary Russian society. The surveys in the series have been conducted in 1990, 1998, 2006 and 2015, facilitating research on temporal change. Social differentiation in this study was mainly considered in terms of occupation, social mobility, property and income, but attitudes, politics and religion were also examined. The study aimed to survey the respondents' conditions in life together with their values in order to examine the interaction between the two. Most questions in the survey concerned the respondents' working life and the atmosphere of their workplace. Questions focused on, for example, whether the respondents worked for the public or private sector, what kind of company they worked for, what kind of independency and responsibilities the respondents had in their work, whether the respondents were in a decision-making position at work, and what kind of relationship they had with their co-workers. Additionally, the respondents were asked whether they thought their education had provided them with the qualifications needed in their work, whether they attended further training at present, and whether they wanted to continue their studies in the near future and for what reason. The survey also included questions on the respondents' family, childhood, religiosity, friends, and owned property. The socio-economic status of the respondents' parents, spouse/partner and friends was surveyed, and the respondents were asked whether they owned or would like to own various property and items, such as their own house or car, a washing machine, colour television, and computer. Finally, the respondents' views on the socio-economic status of different occupations and their opinions on state and private ownership as well as some social phenomena were surveyed. The respondents were asked, for example, how much they thought people in different occupations (e.g. teachers, engineers, managers, surgeons) earned on average per month and how much they thought people in these occupations should earn. The examined social phenomena included, for example, what the respondents thought were the reasons for the misery and poverty of people. Background variables included the sector in which the respondent worked in, the respondent's employment history, status in employment, education, age, marital status, number of children, ages of children, gender and whether they owned various household durable goods.

Todennäköisyysotanta: suhteutettu ositettu otantaProbability.Stratified.Proportional

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Stratified: ProportionalProbability.Stratified.Proportional

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Kasvokkainen haastattelu: paperikyselylomake (PAPI)Interview.FaceToFace.PAPI

Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI)Interview.FaceToFace.PAPI

Identifier
DOI https://doi.org/10.4324/9781003029298
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3285
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=3a2c4e79624179ab3e41337a25d034dea147d52e793f904009f4a416f462e7f9
Provenance
Creator Nikula, Jouko
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2021
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Humanities; Life Sciences; Linguistics; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Venäjä; Russia; Venäjä; Russia