Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007

Haastatteluissa selvitettiin suomalaisten suhtautumista ulkomaalaisten työnhakijoiden, pakolaisten ja viiteen kansallisuusryhmään kuuluvien vastaanottamiseen. Samat kysymykset on esitetty vuosina 1987, 1993, 1998 ja 2003 tehdyissä laajemmissa maahanmuuttajiin suhtautumista koskevissa haastattelututkimuksissa. Ensimmäisenä varsinaisena kysymyksenä tiedusteltiin, pitäisikö vastaajien mielestä Suomeen ottaa enemmän, vähemmän vai nykyisen verran pakolaisia. Seuraavaksi kysyttiin samaa ulkomaalaisiin työntekijöihin liittyen. Kartoitettiin myös kuinka mielellään vastaajat näkisivät virolaisten, venäläisten, puolalaisten, kiinalaisten ja somalien muuttavan Suomeen. Lopuksi kysyttiin montako Suomessa asuvaa ulkomaalaista vastaajat tuntevat henkilökohtaisesti. Taustamuuttujina aineistossa olivat sukupuoli, ikä, onko vastaaja kotitalouden päähenkilö, oma ja perheen päähenkilön ammattiasema, koulutus, kotitalouden bruttotulot, elämänvaihe, pääasiallinen toiminta, kotitalouden koko, asuinkunta eri tavoin luokiteltuna sekä puoluekanta.

The interviews charted attitudes of the Finns towards foreign job seekers, refugees, and welcoming immigrants from five different nationalities. The same set of questions was used in broader interview surveys charting attitudes towards immigrants conducted in 1987, 1993, 1998, and 2003. First question explored the respondents' opinions on whether Finland should accept more, fewer or the same number of refugees and foreign job seekers. Their views were also probed on Estonians, Russians, Poles, Chinese and Somalians moving to Finland. Finally, the respondents were asked how many foreigners living in Finland they knew personally. Background variables included the respondent's gender, age, education, household composition, household size, economic activity, political party preference, whether R is the household head, occupational status of R and the household head, household gross income, and municipality of residence classified into various categories.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2359
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=882ac681b0e18df7efc9f034274b8796f6d061b1d7c7cc12abaa501a8c614d01
Provenance
Creator Jaakkola, Magdalena
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland