Rauman telakalta irtisanottujen metallimiesten haastattelut 2016

Aineistossa on haastateltu seitsemää Rauman telakalta vuonna 2014 irtisanottua metallimiestä. Haastateltavat olivat haastatteluhetkellä joko työttömiä, eläkkeellä tai vajaatyöllistettyjä. Kaikilla oli takana yli 20 vuoden työura telakalla. Haastateltavia pyydettiin kertomaan omasta historiastaan, ajastaan telakalla sekä työttömyysajasta ja siihen liittyvistä ajatuksista ja muutoksista. Haastattelun teemoja olivat työhistoria, lapsuus ja perhetausta, työnteon merkitys itselle, telakkalaisuuden määrittely, työyhteisö, työttömyyden alku ja tunteet irtisanomisilmoituksen jälkeen, arki tällä hetkellä, sosiaaliset suhteet työn menetyksen jälkeen, rahan ja omaisuuden merkitys, mieliala ja terveys sekä työttömyys yleisesti Suomessa. Lopuksi haastateltavia pyydettiin antamaan vinkkejä miehelle, joka nyt menettää työpaikkansa sekä kertomaan tulevaisuudensuunnitelmistaan. Taustatietoja haastatteluissa olivat haastattelupäivämäärä, haastattelun kesto, haasteltavan ikä, ammatti, pseudonimi ja sukupuoli. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

The data contain interviews of seven male metalworkers who had been laid off from the Rauma shipyard in 2014. All interviewees were either unemployed, retired or underemployed at the time of the interview, and all of them had had a career of more than 20 years at shipyards. They were asked to tell about their own work history, their time at the shipyard, and their time unemployed. The themes of the interview included childhood and family background, meaning of work, work community, feelings after being laid off, current everyday life, social relations after losing work, meaning of money and property, well-being and health, and unemployment more generally in Finland. Finally, the interviewees were asked to tell about their future plans. Background information included interview date and duration as well as the age, occupation, pseudonym and gender of the interviewee. The data were organised into an easy to use html version at FSD. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

TaltiointiRecording

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

RecordingRecording

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-201710062547
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=02ccba145191f6eaa4074bd18c0acd0f56975a0fe72284678e665c9f45c31f87
Provenance
Creator Rantanen, Teijo
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2018
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Rauma; Finland; Suomi; Finland