Kulttuurienvälisyys ja julkinen tila Torontossa 2011-2013

DOI

Tutkimuksessa haastateltiin vuosina 2011 ja 2012 monikulttuuristen yhteisöjen hyväksi aktiivisesti toimivia vapaaehtoistyöntekijöitä, julkiseen tilaan ja sen palveluihin vaikuttavia kaupungin asiantuntijoita ja kolmannen sektorin edustajia, sekä yhteisölle suunniteltuja palveluita käyttäviä nuoria. Aineisto on kerätty pääosin Torontossa Kanadassa, mutta aineistossa on haastatteluja myös Vancouverista ja Guelphista. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään miten julkinen tila ja kulttuurienvälisyys voidaan ymmärtää ja toisaalta, miten julkisen hallinnon ja kolmannen sektorin asiantuntijat voisivat ottaa kulttuurienvälisyyden huomioon suunnittelutyössään. Arkistoitu aineisto koostuu haastattelulitteraatioista. Haastattelut eivät noudata ennalta määrättyä struktuuria, vaan etenevät avoimesti niihin aihepiireihin, joita haastateltavat itse nostavat esille. Haastatteluissa kysyttiin muun muassa miten haastateltava ymmärtää julkisen tilan ja kulttuurien välisyyden. Erityisesti asiantuntijoille esitettiin lisäksi kysymys: miten kulttuurien välisyyden voi ottaa huomioon palveluja suunniteltaessa? Haastattelujen aihepiirit kattavat monia kaupunkikulttuurille tyypillisiä ongelmia, kuten muun muassa nuorison syrjäytyminen, rikollisuus, kulttuurien välinen eriarvoisuus, työttömyys ja koulutuksen eriarvoisuus. Muita keskeisiä aiheita olivat esimerkiksi julkinen liikenne, taide ja katutaide, graffitit, palvelut, nuorisotilat ja muut käytettävissä olevat julkiset tilat sekä julkisten tilojen yksityistäminen. Haastateltavia pyydettiin suhteuttamaan heidän ammatillinen ja henkilökohtainen kokemuksensa kysymyksiin monikulttuurisuudesta, kulttuurien välisyydestä, kulttuurien moninaisuudesta ja julkisista tiloista. Yksi aineiston päämääristä on ollut oppiminen Toronton julkisen tilan hallinnoinnista ja siitä, miten julkista tilaa voitaisiin luovemmin käyttää yhteisöjen hyväksi. Pääosa haastatteluista on yksilöhaastatteluja, mutta kuudessa haastattelussa on haastateltu kahta henkilöä ja yksi on 13 nuoren ryhmähaastattelu. Haastateltavien ikä vaihtelee teini-iästä eläkeikään. Taustatietoina haastateltavista mainitaan ammatti, työpaikka, sukupuoli ja ikä.

The dataset contains transcripts of interviews conducted mainly in Toronto, Canada, during 2011 and 2012. A few interviews were conducted in Vancouver and Guelph as well. The main themes of the interviews were multiculturalism, interculturalism, diversity and public space, and how the participants' perceptions of interculturalism and public space. The interviewees were professionally or voluntarily involved in the physical or social planning process, in providing services for youth, or in dealing with managing diversity (in policy-making, planning, arts etc). They were community activitsts, professional designers, managers of public spaces, social services providers, or young persons who represented the users of services aimed at communities. The interviews were reflective, and questions asked changed according to what the interviewees talked about. The three main research questions were what the participants considered public spaces to be, how they defined interculturalism and, for expert interviews, how they planned/designed for diversity. Toronto is a very multicultural city, and one of the main aims of the study was to learn how Toronto's public space is managed and how public space could be used more creatively for the benefit of diverse groups. Other topics that came up included exclusion of youth, crime, services and facilities for youth, social and educational inequality, unemployment, public transport, street art, safety, police harassment, and privatization of public space. In addition to 25 one- and two-person interviews, there was one focus group interview of 13 young men and women. Interviewee age ranged from adolescents to senior citizens. Background variables included the interviewee's occupation, gender and age.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Ei-todennäköisyysotanta: osallistuja-avusteinen poimintaNonprobability.RespondentAssisted

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Non-probability: Respondent-assistedNonprobability.RespondentAssisted

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Kohderyhmäkeskustelu: kasvokkainen keskusteluFocusGroup.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Focus groupFocusGroup

Identifier
DOI https://doi.org/10.1177/1206331215595731
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2926
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=2e944bd606f552889c743b2d426c6cf2856564ff4eba5d8948780179c36939c6
Provenance
Creator Galanakis, Michail
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2015
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Kanada; Ontario; British Columbia; Toronto; Guelph; Vancouver; Canada; Ontario; British Columbia; Toronto; Guelph; Vancouver; Kanada; Canada