Schoorsteengeld Leiden 1606-Dataset en metadata van Projectfase 1-Transcriptie en lokalisatie

Erfgoed Leiden en Omstreken bewaart in het Stadsarchief een bron die in de inventaris is aangeduid als SAII, inv.nr. 4988: ‘Kohier van het Schoorsteengeld, 1606. Voorin enige stukken betreffende de heffing’.

Binnen deze fase van het project is voorzien in de transcriptie van deze bron en zijn de panden gelokaliseerd. Het project komt voort uit het Veni-onderzoek van Van Oosten (Dossiernummer NWO-Veni 275-60-010), maar is gerealiseerd in samenwerking met Erfgoed Leiden en Omstreken en de Werkgroep Historisch Leiden in Kaart (HLK). Inhoudelijk en methodisch sluit het project ook aan op eerdere projecten die door de werkgroep Historisch Leiden in Kaart (HLK) zijn gedaan.

Voor een uitgebreide toelichting op de werkwijze en een uitgebreide colofon wordt verwezen naar de Metadata (PDF).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zbt-6zsp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sp-9pz7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:198168
Provenance
Creator Hooymans, M (Erfgoed Leiden en Omstreken)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Oosten, RMR van; Dr RMR van Oosten (Universiteit Leiden)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Format text/plain
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; History; Humanities