Dokumentation av det centralafrikanska bantuspråket mpiemo (A86c)_2

DOI

The overall aim of the study has been to document and preserve the minority language Mpiemo as well as to analyse it from a linguistic perspective. The language is spoken in some regions of the Central African Republic and Cameroon. The language is classified as A86c according to the Guthrie system and has approximately 29,000 speakers. When the project started there was a translation of the four gospels with a French-based orthography, but no other texts. The documentation has spanned several projects from 1998 onwards and has resulted in, amongst other things, a number of articles on Mpiemo phonetics, phonology, morphology as well as the publication of recorded speech together with transcripts and annotations and texts about the local wild plant life. Purpose: The purpose of the project has been to document and linguistically analyse the Central African language Mpiemo by means of varying subprojects. The phonological system of the Bantu language Mpiemo (A86c) features a combination of nasals and stops both word-initially and medially. These nasals are phonetically more or less opaque. The question is whether these nasals should be interpreted as phonemes of their own or as a prenasalisation of the following stop. The recordings in this dataset form the basis of (acoustic) phonetic studies of this question. The study also takes into account the morphological function of the nasal and the syllabic structure in Mpiemo.

Studiens övergripande syfte har varit att dokumentera och bevara minoritetsspråket mpiemo samt att analysera det ur ett lingvistiskt perspektiv. Språket talas i delar av Centralafrikanska republiken och Kamerun. Språket klassificeras som A86c enligt Guthrie-systemet och har runt 29 000 talare. Då projektet började fanns en översättning av de fyra evangelierna med fransk-baserad stavning men inga andra texter. Dokumentationen har sträckt sig över flera projekt från 1998 och framåt och har bland annat resulterat i en rad artiklar om mpiemos fonetik, fonologi, morfologi och även publicering av inspelat tal med transkriptioner och annoteringar och texter om vilda växter i området. Syfte: Syftet med projektet har varit att genom olika delprojekt dokumentera det centralafrikanska bantuspråket mpiemo och göra lingvistiska analyser på materialet. Bantuspråket mpiemo (A86c) uppvisar i sitt ljudsystem en kombination av nasaler och klusiler, förekommande både initialt och medialt i ord. Nasalerna är mer eller mindre svåra att uppfatta fonetiskt. Frågan är om dessa nasaler bäst tolkas som ett särskilt fonem eller som en prenasal till den efterföljande klusilen. Inspelningarna i detta dataset ligger till grund för fonetiska studier (akustiska) om detta. I studien tas även hänsyn till morfologisk funktion av nasalen och stavelsestruktur i mpiemospråket.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001679
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=4514b84b5220c5a1860bc8bec584a0422c9345c2281c4643db514b62ca3c0600
Provenance
Creator Thornell, Christina
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2014
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Humanities; Linguistics
Spatial Coverage Central African Republic; Centralafrikanska republiken