Åldrandet i samhället: Våra bostäder 1982

DOI

This data collection is designed to increase knowledge concerning housing conditions for the elderly. Major areas of investigation include living conditions, the importance of accomodation, tendencies to move, moving destination, moving obstacles, moving activity, moving patterns, reasons for moving in the past, and the different social service efforts the elderly need to make it possible to stay in independent housing.

Delstudien 'Våra bostäder' ingår i studien 'De äldre i samhället' som i sin tur ingår i delprojektet 'Åldrandet i samhället'. Detta delprojekt ingår i ett större, övergripande program 'Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden', ett tvärvetenskapligt program där forskningsproblemet innebar ett sökande efter lösningar på åldrandets problem. Arbetet inom projektet bedrevs i tre olika lokalprogram. I Lund 'De äldre i samhället- förr, nu och i framtiden', i Göteborg 'Interventionsprogrammet: Äldre i Göteborg - förr, nu och i framtiden', och i Uppsala 'Åldrandet i samhället'. En av utgångspunkterna för delstudien 'Våra bostäder' var vad som i den nya Socialtjänstlagen föreskrevs beträffande de äldres boende. En grundtes är att äldre människor som alla andra människor skall ha valfrihet och möjlighet att kunna bo så som man själv vill. Eftersom 90% av alla pensionärer bor i det vanliga boendet behövs fördjupade kunskaper om hur de äldre själva uppfattar sitt boende. Genom att ställa ett antal frågor till ett representativt urval kan man få upplysningar om de intervjuades uppfattning om sitt boende. Undersökningen ville ha svar på frågan om bostadens betydelse, flyttningsbenägenheten, flyttningsmål, flyttningshinder, flyttningsaktivitet, flyttningsmönster, om orsaker till de flyttningar som företagits och om de skilda insatser av social service som de äldre behöver för att ha möjlighet att stanna kvar i ett självständigt boende.

Ur registret över totalbefolkningen har ett urval omfattande 2099 personer i åldrarna 65-85 år dragits.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/000964
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=498aa5078795d574061679efd3d05485a4de1c916b391ae9a89f2aa97771d19c
Provenance
Creator Tornstam, Lars
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1986
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Medicine; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige